นโยบายความเป็นส่วนตัว

ถ้อยแถลงทางกฎหมาย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม บริษัทประกันวินาศภัยของ เอ็ม เอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์ กรุ๊ป ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงและยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานนี้กรุณางดเว้นการเข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มีให้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้นำเสนอในรูปแบบ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับรองและการรับประกันใด ๆ (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีภาระผูกพันไม่ว่าใด ๆ ในการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งหลายไม่ว่าใด ๆ (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ภายในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ได้ตามกฎหมายซึ่งข้อเท็จจริง ความถูกต้อง ความเพียงพอ ความสมบูรณ์ ความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือคุณลักษณะในเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์นี้รวมทั้งเนื้อหาของเว็บไซต์

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่รับรองหรือรับประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องต่อไปนี้ว่า:

  1. การเข้าใช้งานเว็บไซต์จะมีเป็นไปโดยปราศจากข้อขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด ไวรัส หรือรหัสหรือตัวการโปรแกรมหรือมาโครที่มุ่งร้าย บ่อนทำลายหรือทำให้เสียหายอื่น ๆ และ
  2. การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์นี้ที่ท่านอาจนำส่งให้แก่บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  หรือ ที่บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจนำส่งถึงท่านจะถึงผู้รับหรือเนื้อหาที่นำส่งจะยังคงเป็นความลับ มีความปลอดภัยหรือไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การที่ท่านเข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นความเสี่ยงของท่านเองโดยทั้งหมด

การจำกัดความรับผิด

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม บริษัทในเครือและบริษัทลูก หน่วยงานผู้ให้ใบอนุญาต หน่วยงานผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา ตัวแทนและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และไม่ว่าด้วยสาเหตุแห่งการกระทำใด ๆ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ต้นทุนหรือค่าชดเชยและ/หรือการชดใช้คืนในรูปแบบอื่นไม่ว่าใด ๆ  (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ค่าเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ค่าเสียหายตามสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายลงโทษ ค่าเสียหายต่อเนือง หรือค่าเสียหายอื่นใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร  ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ความทุกข์ทางอารมณ์ แม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้น) ที่เกิดขึ้นจากหรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการพึ่งพาหรือการไม่สามารถใช้งานไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะชดใช้ ต่อสู้คดีเพื่อและปกป้องบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม บริษัทในเครือและบริษัทลูก หน่วยงานผู้ให้ใบอนุญาต หน่วยงานผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา ตัวแทนและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ภาคีที่ได้รับความคุ้มครอง”) จากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของเว็บไซต์นี้ที่กระทำโดยท่าน รวมถึงการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่อนุญาตไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน
ท่านตกลงว่า “ภาคีที่ได้รับความคุ้มครอง” จะไม่มีความรับผิดใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการละเมิดการใช้งานหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และท่านตกลงจะชดใช้ความสูญเสีย ความเสียหาย คำตัดสินให้ชดใช้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมนักกฎหมายที่เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าใด ๆ และโดยทั้งหมดให้แก่ “ภาคีที่ได้รับความคุ้มครอง” อันเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ดังกล่าว และท่านยิมยอมที่จะชดใช้ ต่อสู้คดีเพื่อและปกป้อง “ภาคีที่ได้รับความคุ้มครอง” จากและต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกที่สามใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานของท่านซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการจัดให้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ("เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ") ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลหรือควบคุมโดยหรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ลิงค์ที่เชื่อมต่อเหล่านี้จัดมีให้เพื่อความสะดวกและเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทั่วไปสำหรับท่านเท่านั้น บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาของ “เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ” เหล่านั้นและไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับลิงค์เชื่อมต่อดังกล่าวและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน “เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ” เหล่านั้น

ลิงค์เชื่อมต่อที่จัดให้ไว้ในเว็บไซต์นี้เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ได้หมายความว่าหรือแสดงว่าบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นชอบหรือรับรอง “เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ” เหล่านั้น หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว
ท่านต้องไม่แก้ไขดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ส่ง ส่งต่อหรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ท่านควรรับทราบว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อเหล่านั้น อาจอยู่ภายใต้และมีเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการปกป้องข้อมูลเป็นของตนเอง

การใช้งาน “เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ” ใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเองโดยทั้งหมด

ความเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ โดยทั้งหมดและในทุกส่วนของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเนื้อหาและสิ่งอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้) เป็นของหรือจดทะเบียนอนุญาตไว้ให้แก่ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น  และไม่อนุญาตให้ใช้งาน จำหน่าย จดทะเบียน ดัดแปลง, คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ใหม่ โพสต์ส่ง ส่งต่อหรือแจกจ่ายไม่ว่าโดยทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ ในหรือบนสื่อใด ๆ แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เครื่องหมาย") ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้ “เครื่องหมาย” ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ภาพถ่ายหรือรูปภาพใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นของหรือจัดแสดงไว้โดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้รับอนุญาตแล้วจากเจ้าของภาพถ่ายหรือรูปภาพเหล่านั้น ท่านไม่มีสิทธิใช้ภาพถ่ายหรือรูปภาพเหล่านั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลและเอกสารที่คุณให้ไว้

ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ (ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะถือเป็นข้อมูลไม่ลับและไม่ถูกจำกัดโดยกรรมสิทธิ์สำหรับการใช้งานของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตามดุลยพินิจที่เห็นเหมาะสมของบริษัท

สินค้าและบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับท่านเท่านั้น โดยไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำใด ๆ (เกี่ยวกับภาษี การเงิน กฎหมาย การลงทุน การบัญชีหรืออื่น ๆ ) ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถใช้บริการได้จาก เอ็ม เอส ไอ จี  และความคุ้มครองอาจแตกต่างกันไปในแต่ละอาณาเขตประเทศขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่นำเสนอ  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอหรือข้อตกลงและเงื่อนไขของกรมธรรม์โปรดติดต่อสำนักงาน เอ็ม เอส ไอ จี ในประเทศของท่าน (หากมี)

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การหลอกลวงหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือที่เป็นข้อห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ เว็บไซต์นี้มีให้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย