หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้า

MSIG อบรมตัวแทน หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้า

การสมัครอบรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

ต้องมีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันที่อบรม และต้องไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ.

 

เช็คสถานะการต่อใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัครหลักสูตรการอบรม
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า

 

อบรมตัวแทน

 

สนใจติดต่อผู้ประสานงานฝ่ายขายเพื่อสำรองที่นั่งเข้ารับการอบรม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและธุรกิจสาขา ฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนอาวุโส ฝ่ายธุรกิจบริษัทนายหน้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน
คุณนิภาภัทร เฉลียวเลิศ
โทร. 0 2825 8910
คุณทัศนีย์ บุรัญชัย
โทร. 0 2825 8752
คุณนัดดา อักษรประดิษฐ์
โทร. 0 2825 8250

คุณจุฑามาส จันทร์เอี่ยม
โทร. 0 2825 8211

คุณเสาวลักษณ์ ห่อทอง
โทร. 0 2825 8234

 

 

อบรมตัวแทน หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้า