หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้า

MSIG อบรมตัวแทน หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้า

การสมัครอบรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

ต้องมีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันที่อบรม และต้องไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ.

 

เช็คสถานะการต่อใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัครหลักสูตรการอบรม
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า

agent training2024

อบรมตัวแทน หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้า