ประกันภัยการเดินทาง

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

1.

ติดต่อเราเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือในต่างแดน

 1. ติดต่อบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist (24 ชั่วโมง) โทร: +66 2039 5704
 2. MSIG Assist ให้บริการช่วยเหลือดังนี้

บริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง

 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าและการฉีดวัคซีนที่จำเป็นในต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการช่วยเหลือในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วโลก
 • บริการแจ้งข่าวฉุกเฉินแก่ครอบครัว กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์

 • บริการรับรองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั่วโลก
 • บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เนื่องจากความจำเป็นทางการแพทย์
 • บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
 • บริการจัดเตรียมการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย
2.

รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

รวบรวมเอกสารเพิ่มเติมที่ทางบริษัทฯ ร้องขอในการยื่นประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สำหรับเอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ยื่นประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในแต่ละความคุ้มครอง สามารถดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังนี้

3.

กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารอื่นๆ นำส่งให้กับบริษัทฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

 

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่ 

  ฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 2. หรือท่านสามารถแสกนเอกสารและส่งอีเมล์ หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :

หมายเหตุ: กรุณานำส่งเอกสารตัวจริงในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าสินไหม

การเรียกร้องการเดินทาง Infographic
 การเรียกร้องการเดินทาง Infographic
เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯกำหนด 
 • รายงานการเจ็บป่วยจากแพทย์ หรือ แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันเดินทางต่างประเทศส่วนที่แพทย์ได้กรอกข้อความในส่วนของใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯร้องขอตามความจำเป็น
การล่าช้าของเที่ยวบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯกำหนด
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน และ Boarding Pass
 • จดหมายแจ้งจากผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้นถึงการล่าช้า
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯร้องขอตามความจำเป็น
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯกำหนด 
 • หนังสือยืนยันการพลาดการต่อเที่ยวบินและระบุสาเหตุของการพลาดการต่อเที่ยวบินซึ่งออกโดยผู้ขนส่ง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน และ Boarding Pass
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯร้องขอตามความจำเป็น
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯกำหนด
 • หนังสือยืนยันความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Irregularity Report) ที่ออกให้โดยผู้ขนส่ง ผู้บริหาร โรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุม ของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
 • ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ ในกรณีที่มีการลักทรัพย์โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันภัยลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม หรือการถูกจี้บังคับ ขู่เข็ญหรืถุกกระทำด้วยความรุนแรงเพื่อชิงกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟนั้น
 • ภาพถ่ายความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
 • รายละเอียดของกระเป๋าเดินทางที่สูญเสีย หรือเสียหาย อาทิเช่น ยี่ห้อ รุ่นปีที่ผลิต ปีที่ซื้อ และราคา
 • เอกสารที่ยืนยันการจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบิน หรือ โรงแรมที่พัก (กรณีที่ความเสียหาย หรือสูญเสียนั้นเกิดจากผู้ขนส่ง หรือโรงแรมที่พัก)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯร้องขอตามความจำเป็น
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทกำหนด
 • หนังสือยืนยันความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Irregularity Report) ที่ออกให้โดยผู้ขนส่ง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดเที่ยวบิน
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น
การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทกำหนด
 • ใบเสร็จรับเงินจากบริษัททัวร์ หรือสายการบิน ค่าที่พัก อาหาร ซึ่งระบุจำนวนเงินที่เรียกเก็บ
 • ใบรับรองแพทย์ (กรณีการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัว) 
 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัว)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น
กรณีอื่นๆ
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทกำหนด 
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน และ Boarding Pass
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)

กรณีสอบถามเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ ติดต่อ MSIG Assist เบอร์โทรศัพท์ +66 2039 5704

ขั้นตอนการพิจารณาและการชดใช้ค่าสินไหมตามประกาศ คปภ (มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2559)

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมประกันภัยไม่เกิน 30 วัน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัทฯ

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ: แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อเรา

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง
MSIG Assist (24 ชั่วโมง): +66 2039 5704

แจ้งอุบัติเหตุ
ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี (24 ชั่วโมง): 1259 กด 2

ยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม
อีเมล์: คลิกที่นี่
แฟกซ์: +66 2718 1502
(กรุณานำส่งเอกสารตัวจริงในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าสินไหม)