เกี่ยวกับเรา

พันธกิจและวิสัยทัศน์

Mission and Vision

 

Mission and Vision

ค่านิยมองค์กร

ที่ MSIG เรามีค่านิยมที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาทั้งองค์กรและบุคคลากรเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ภายใต้แนวคิด  

Slide

มีคุณธรรม
large
มีคุณธรรม

เราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ เป็นธรรม และเที่ยงตรง

เป็นมืออาชีพ
large
เป็นมืออาชีพ

เราทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

มุ่งเน้นลูกค้า
large
มุ่งเน้นลูกค้า

เรามุ่งมั่นตลอดเวลาที่จะส่งมอบหลักประกันความมั่นคงให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด

มีความสร้างสรรค์
large
มีความสร้างสรรค์

เรารับฟังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำามาพัฒนากระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทำงานเป็นทีม
large
ทำงานเป็นทีม

เราเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกัน ด้วยการเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมถึงการแบ่งปันความรู้ และแนวคิดต่างๆ

MSIG Holdings Asia
MSIG logo

เอ็ม เอส ไอ จี โฮลดิ้งส์ (เอเชีย) เป็นสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคเอเชียของบริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์

MSIG Holdings Asia

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (“MS&AD Holdings”)

Insurance Group Logo

การรวมกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์นี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2553 ระหว่างกลุ่มบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ โฮลดิ้งส์, บริษัท ไอโออิ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัทนิสเซย์ โดวา เจเนอรัล อินชัวรันซ์ จำกัด

เอ็มเอส แอนด์ เอดี มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจผ่านการสร้างกลุ่มธุรกิจประกันภัยและบริการทางการเงินชั้นนำของโลก

ปัจจุบันเอ็มเอส แอนด์ เอดี ได้ให้บริการใน 5 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย (ภายในประเทศญี่ปุ่น), ธุรกิจประกันชีวิต (ภายในประเทศญี่ปุ่น), ธุรกิจในต่างประเทศ, ธุรกิจสถาบันการเงิน และ ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัย

MS&AD Holdings

รายงานฐานะทางการเงิน

รายงานประจำปี

 

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานบริษัทฯ ตามประกาศ คปภ

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ปี 2560

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ที่ MSIG ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจเรา ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่มีให้กับเรา กลายเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมุ่นต่อสิ่งที่เราในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้น รางวัลทั้งหมดที่เราได้รับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงแข็งแกร่งและความมีชื่อเสียงชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัย ที่สำคัญกว่านั้น รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาที่เราจะพัฒนาเพื่อลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง

2020

“องค์กรดีเด่นแห่งปี”
สาขาบริการประกันวินาศภัยและ
ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดี
ตอบแทนคุณแผ่นดิน
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

"รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี" สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดี
ตอบแทนคุณแผ่นดิน
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

2019

รางวัลสถานประกอบการ
สหกิจศึกษาดีเด่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศเกียรติคุณ
บริษัทเกษียณสุข ระดับทอง
โครงการบริษัทเกษียณสุข

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)

2018

รางวัลบริษัทประกันภัยที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

2017

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2016

รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

2015

Well-D Mark
(พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจ
สร้างสรรค์สังคม)

สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการ
เพื่อสังคม เพื่อคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสไทย

รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ประวัติความเป็นมาของมิตซุย
Mitsui origin image

ร้านขายผ้า "Echigo-ya" ในยุคเอโดะ ©公益財団法人三井文庫

Mitsui origin

ทาคาโตชิ มิตซุย ©公益財団法人三井文庫

Mitsui origin

ชื่อของ "Echigoya" เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการพิ
มพ์ชื่อร้านลงในใบปลิวและร่ม ©公益財団法人三井文庫

กลุ่มมิตซุยเริ่มดำเนินธุรกิจจากร้านขายผ้ากิโมโน ที่เรียกว่า "Echigoya" ดำเนินกิจการโดยพ่อค้าที่ชื่อทาคาโตชิ มิตซุยในปี ค.ศ. 1673 ในยุคเอโดะ (ปัจจุบันคือกรุงโตเกียว)

เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จัก และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Echigoya ได้ใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เช่น การขายที่ผ่านเคาน์เตอ์ ระบบจ่ายเงินสดและอื่นๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศญี่ปุ่นขณะนั้น นอกจากนี้ Mitsui ยังใช้ใบปลิวและร่มที่พิมพ์ชื่อร้านค้าของเขาเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจอีกด้วย

มิตซุยยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจและสร้างแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า และความพยายามในการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจของพนักงานด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นบุคลิกลักษณะ แนวทางเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้มิตซุยประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้

ประวัติความเป็นมาของซุยมิโตโม
Sumitoro origins iamge

มาซาโตโม สุมิโตโม © 住友史料館

Sumitoro origins iamge

นอกจากประสบความสำเร็จในธุรกิจเหม
องทองแดง สุมิโตโมยังขยายธุรกิจสินค้าโภคภ
ณฑ์ เช่น เส้นด้าย ผ้า น้ำตาล และยา © 住友史料館

Sumitoro origins iamge

เหมืองทองแดง Besshi © 住友史料館

ประวัติของสุมิโตโมเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่17  เมื่อมาซาโตโม สุมิโตโม เปิดร้านหนังสือและร้านยาในเกียวโต สุมิโตโมเริ่มขยายกิจการสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น ทำเหมืองทองแดง การค้า ธนาคาร และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ

ในปี ค.ศ. 1690 สุมิโตโมได้ค้นพบเหมืองแร่ทองแดงในจังหวัดเอฮิเม ะซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเหมืองแร่ทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเหมืองแร่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัญหานี้สุมิโตโมได้ปลูกต้นไม้ไว้มากกว่า 1 ล้านต้นและย้ายโรงถลุงทองแดงไปยังเกาะที่ไม่มีคนอาศัย

แนวทางของสุมิโตโมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นที่มาของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯในปัจจุบัน

ลำดับเวลา

การสร้างสรรค์เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในเอเชีย

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ MSIG ถูกปลูกฝังในพันธกิจองค์กรที่มุ่งสร้างและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 

MSIG ให้ความสำคัญและตอบสนองต่อประเด็นต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคม โดยการสนับสนุนและส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่ชุมชน ค่านิยมเหล่านี้หยั่งรากลึกในองค์กร และเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆที่เราได้มีส่วนร่วมในทั่วทั้งภูมิภาค

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กหรือใหญ่ พนักงานทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจอย่างแท้จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกๆงานของพวกเขาจะตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจของเราให้เป็นรูปธรรม

กิจกรรมของ MSIG

protecting_biodiverstiy

การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
คือหลักประกันให้กับอนาคตที่ยั่งยืน

มาค้นหาว่าการร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อปกป้องความหลายหลายทางชีวภาพในครั้งนี้ จะช่วยรักษาระบบนิเวศให้คงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตหลายล้านคนทั่วโลกได้อย่างไรบ้าง 

อ่านเพิ่มเติม

Children

โครงการ ฮีโร่สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ค้นพบวิธีที่เราเริ่มต้นการเดินทางของเราในเอเชียเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

ดูกิจกรรมทั้งหมดของ MSIG