การใช้สิทธิยกเว้นภาษี สำหรับประกันสุขภาพ

Tax exemption on health insurance premium

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่นภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

tax-deductiontax_deduction_mobile 

Tax forms:

Year 2019

คำเตือน:

  • เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับ ที่ 315) ท่านจะต้องแสดงความประสงค์และยินยอมให้บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งและ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย ต่อกรมสรรพากร โดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองประกอบการยื่นขอสิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้อีกต่อไป และหากบริษัทฯไม่ได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี ดังกล่าวจากท่าน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของปีภาษีนั้นๆ ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำส่งไปยังกรมสรรพากร และท่านจะไม่ สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการประกันสุขภาพ ในปีภาษีนั้นๆ ได้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • หากผู้เอาประกันภัยได้ทำการยกเลิกกรมธรรม์ หรือออกสลักหลังในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับยกเว้น ภาษีไป แล้ว ท่านมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพื่อแจ้งแก้ไขปรับปรุงภาษีเงินได้ของท่านกับกรมสรรพากรให้ถูกต้ องและครบถ้วน
  • เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการประกันสุขภาพ ทางบริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูลของท่านต่อกรม สรรพากรโดยอัตโนมัติในทุกๆปี หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ ส่งหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ หรือต้องการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ติดต่อแผนกบริการลูกค้า 02-007-9085 ในเวลา