ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่จะใช้กับกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นี้ ใช้บังคับระหว่าง บริษัทและผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้เข้าใช้งาน และประสงค์ที่จะใช้บริการจากเว็บไซต์นี้ต่อไป

1. 1.คำนิยาม 

“ข้อตกลง” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัท 

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ท่านผู้ซึ่งทำการเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์

2. .เงื่อนไขสำหรับการใช้งานเว็บไซต์

2.1 บริษัท และ กลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD เป็นเจ้าของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD แล้วแต่กรณี
บริษัทและกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูล บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

2.2การเข้าสู่เว็บไซต์ผู้ใช้งานจะต้องมีเครื่องคอมพิเตอร์ (Computer) โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แทบเล็ท (Tablet) หรืออุปกรณ์สื่อสาร เพื่อเชื่มต่ออินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer) หรืออุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดต้องมีซอฟแวร์ป้องกันไวรัสหรือโทรจัน ที่เหมาะสม บริษัทไม่มีความรับผิดในกรณีที่ความสูญเสียหรือเสียหายของผู้ใช้งานเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุของอินเทอร์เน็ต ไวรัส โทรจัน หรือการทำงานของสิ่งอื่นใดที่มิได้เกิดจากการให้บริการของบริษัท

2.3หากผู้ใช้งานมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคลที่ได้ให้ไว้ เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการประกันภัย ทางการตลาด นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ใช้งานหรือได้ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และจะไม่เปิดเผยไปยังบุคคลภายนอก โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานราชการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังคงมีสิทธิตามกฎหมายในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท

2.4ผู้ใช้งานไม่ควรละทิ้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Computer) โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แทบเล็ท (Tablet) หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆในระหว่างเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ผู้ใช้งานควรปิดหรือออกจากเว็บไซต์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

2.5บริษัทจะไม่รับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์

2.6การใช้งานเว็บไซต์ หากผู้ใช้งานมีการใส่รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) อย่างถูกต้อง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้งานของผู้ใช้งานเอง บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ

2.7การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง

2.8ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้งานเท่านั้น กรณีเกิดการสูญหายหรือลืม ผู้ใช้งานติดต่อบริษัทโดยตรงต่อไป

2.9บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย เสียหาย ขัดข้อง ล่าช้า หรือ สิ่งอื่นใด อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

2.10 ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้แก่บริษัทบนเว็บไซต์เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และผู้ใช้งานจะแจ้งให้บริษัทหากมีการเปลี่ยนแปลง

2.11 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ข้อความหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

2.12 บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

2.13 ข้อความต่างๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้ จะปรับใช้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หากข้อความใดตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ของข้อความอื่นที่เหลือ ให้ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย

2.14 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อพิพาทบริษัทและผู้ใช้งานตกลงจะใช้เขตอำนาจศาลไทย

คำเตือน: ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง