ประกันภัยที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

1.

รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม โปรดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้: 

 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้เอาประกันภัย
 • ทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
 • หลักฐาน / ใบเสร็จ แสดงที่มา และ / หรือ ราคาทรัพย์สินที่เสียหาย, ใบเสร็จค่าซ่อม / ใบประเมินค่าซ่อม / เปลี่ยนใหม่
 • ภาพถ่ายแสดงความเสียหาย

เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ในกรณีที่ต้องมีการแจ้งความ)
 • สำเนาจดหมายเรียกร้องความเสียหายจากผู้กระทำความเสียหายโดยตรง (ถ้ามี)
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยชนิดอื่นที่คุ้มครอง (ถ้ามี
 • รายงานความเห็นของวิศวกร หรือ ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
 • เอกสารประกอบอื่นๆ อาทิ รายงานจาก ร.ป.ภ.
2.

กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารอื่นๆ นำส่งให้กับบริษัทฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยทรัพย์สิน

 

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่ 

  ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และการขนส่ง 
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   
 2. หรือท่านสามารถแสกนเอกสารและส่งอีเมล์ หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :
Infographic
ประกันภัยทรัพย์สิน Infographic
ขั้นตอนการพิจารณาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมประกันภัยไม่เกิน 30 วัน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัทฯ

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ: แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

“ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566”

ติดต่อเรา

ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี (24 ชั่วโมง): 1259

ติดต่อฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน 
อีเมล์: คลิกที่นี่
แฟกซ์: +66 2319 1441