ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

1.

รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

รวบรวมเอกสารเพิ่มเติมที่ทางบริษัทฯ ร้องขอ ในการยื่นประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สำหรับเอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ยื่นประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในแต่ละความคุ้มครอง สามารถดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังนี้

2.

กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารอื่นๆ นำส่งให้กับบริษัทฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

In-Patient Claim Form
Out-Patient Claim Form
Death Claim Form
Cancer Claim Form

 

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่ 

  ฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด  
  (มหาชน)
  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 2. หรือท่านสามารถแสกนเอกสารและส่งอีเมล์ หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :

หมายเหตุ: กรุณานำส่งเอกสารตัวจริงในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าสินไหม

Infographic
PA Claim Infographic (TH)
เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก (OPD)
   
  • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมสำหรับผู้ป่วยนอก ที่ผู้เอาประกันภัยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อ 
  • ใบรับรองแพทย์ หรือเคลมฟอร์มที่แพทย์ได้กรอกข้อความในส่วนของแพทย์ครบถ้วนแล้ว 
  • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
  • สำเนาบัตรประชาชนที่ลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
    
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
   
  • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมสำหรับผู้ป่วยใน ที่ผู้เอาประกันภัยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อ 
  • ใบรับรองแพทย์ หรือแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมสำหรับผู้ป่วยใน ส่วนที่แพทย์ได้กรอกข้อความในส่วนการรักษาพยาบาลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
  • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการใบสรุปหน้างบหรือใบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
    
 • ค่าชดเชยนอนรักษาในโรงพยาบาล
   
  • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ผู้เอาประกันภัยกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อ
  • ใบรับรองแพทย์ หรือเคลมฟอร์มที่แพทย์ได้กรอกข้อความในส่วนของแพทย์ครบถ้วนแล้ว 
  • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการใบสรุปหน้างบหรือใบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
    
 • กรณีเสียชีวิต
   
  • กรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิต
  • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกรณีเสียชีวิต
  • สำเนาใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบรับรองการตายจากสถาบันนิติเวช (ในกรณีส่งพิสูจน์นิติเวช)
  • สำเนาบันทึกประจำวัน/ใบชันสูตรพลิกศพ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิต
  • หนังสือรับรองการตาย กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล (ถ้ามี)
  • ใบรายงานผลตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน (ถ้ามี)
  • ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
  • เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯร้องขอตามความจำเป็น
    
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ สูญเสียการมองเห็น หรือทุพพลภาพ
  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทกำหนด
  • ใบรับรองแพทยท์ที่ระบุสาเหตุและความทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียการมองเห็น
  • รูปถ่ายที่เห็นอวัยวะที่สูญเสียหรือพิการ 
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  • เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯร้องขอตามความจำเป็น

หมายเหตุ: ถ้าเอกสารไม่เพียงพอ ทางบริษัทฯ อาจมีการร้องขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการพิจารณาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมประกันภัยไม่เกิน 15 วัน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัทฯ

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

 หมายเหตุ: แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

“ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566”

ติดต่อเรา

แจ้งอุบัติเหตุ 
ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี (24 ชั่วโมง): 1259

ยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม
อีเมล์: คลิกที่นี่
แฟกซ์: +66 2718 1502
(กรุณานำส่งเอกสารตัวจริงในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าสินไหม)