ประกันภัยสำหรับธุรกิจ

ให้ธุรกิจของคุณดำเนินอย่างมั่นคง ไร้ความเสี่ยงด้วยประกันภัยสำหรับธุรกิจจาก MSIG

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมหรือองค์กรขนาดใหญ่ ทุกธุรกิจมีความซับซ้อนและมีความต้องการที่ต่างกัน เราเข้าใจและให้ความสำคัญในการออกแบบแผนความคุ้มครองที่จัดสรรเฉพาะธุรกิจของคุณได้

ประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า

คุ้มครองอย่างครอบคลุมตลอดเส้นทางการขนส่งสินค้าทั้งทางบกทางเรือ และเรือยอร์ช

ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ

MSIG ประกันขนส่งสินค้า ประกันขนส่งทางทะเล ประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ ประกันขนส่งสินค้า Marine Cargo Insurnace

 • ให้ความคุ้มครองสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัย จากความสูญหายหรือความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม เรือโดนกัน การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัยรวมถึงส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปที่เจ้าของสินค้าต้องร่วมรับผิดชอบ

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

MSIG ประกันขนส่งสินค้าในประเทศ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันขนส่งสินค้า Inland transit

 • ให้ความคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศซึ่งผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้ส่วนเสียจากความสูญเสียหรือเสียหายระหว่างการขนส่งภายในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยตัวท่านเอง หรือขนส่งโดยผู้รับขนส่งมืออาชีพ
 • กรมธรรม์รายปีที่มีการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำและมีเงื่อนไขว่าจะปรับปรุงเบี้ยประกันภัยโดยคิดจากมูลค่าการขนส่งรายปีที่แท้จริงเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์
 • การแจ้งจำนวนเที่ยวการขนอาจจะไม่จำเป็น

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

MSIG ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ประกันความรับผิดผู้ขนส่ง รับผิดชอบค่าเสียหายของผู้ขนส่ง

 • คุ้มครองความรับผิดของผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ต่อความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งโดยยานพาหนะที่จดทะเบียนใช้บนท้องถนนเท่านั้น
 • ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภายในประเทศไทย หรือขยายเส้นทางการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยวิศวกรรม

ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งโครงการการก่อสร้างและวิศวกรรมทั้งหมด

การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
 • ให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายต่อหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันอันมีสาเหตุมาจากการระเบิดหรือการยุบแฟบ 
 • ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยจากงานตามสัญญา (FIT OUT LITE)

ประกันตกแต่งภายใน ประกันก่อสร้าง ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • แผนประกันภัยออกแบบเพื่อเจ้าของโครงการ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมา ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการต้องชดใช้ค่าเสียหายและอันเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขสัญญา 
 • ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่องานตามสัญญา งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้าง  รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการความสูญเสียดังกล่าว

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยจากโครงการด้านวิศวกรรม
 • ให้คุ้มครองผู้ผลิตและผู้รับเหมาจากเหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง การทดสอบและการเริ่มต้นใช้งานของเครื่องจักร รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

การประกันภัยความเสี่ยงภัยต่อเครื่องจักร
 • ให้ความคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจักร อันเกิดจากภัยต่าง ๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยจากเครื่องจักรหยุดชะงัก
 • ให้ความคุ้มครองสำหรับความขัดข้องทางไฟฟ้าและทางกลไกของเครื่องจักร

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยทรัพย์สิน

จากสิ่งปลูกสร้าง รวมไปถึงเครื่องจักรและทรัพย์สิน เราคุ้มครองให้คุณ

ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม

MSIG ประกันอัคคีภัยธุรกิจ ประกันความเสียหายอัคคีภัย ประกันธุรกิจ

 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยและภัยเพิ่มอื่นๆ เช่น ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะ และภัยธรรมชาติ

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

เอส เอ็ม อี อีซี่ (ร้านค้าและธุรกิจ SME)

MSIG แผนประกันธุรกิจSME ประกันธุรกิจSME

 • แผนความคุ้มครองออกแบบเพื่อปกป้องดูแลธุรกิจของคุณ สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เพื่อความเหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละประเภทธุรกิจ

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
 • ให้ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สิน ทั้งในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม จากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันและคาดการณ์ไม่ได้ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยต่างๆที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 • ให้ความคุ้มครองเพื่อความต่อเนื่องของการประกอบธุรกิจ ภายหลังการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วยความมั่นคงทางการเงินสำหรับการบูรณะ การซ่อมแซม หรือการจัดหาใหม่ซึ่งทรัพย์สินที่เสียหาย

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

การประกันภัยการก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมือง
 • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือธุรกิจหยุดชะงัก อันมีสาเหตุมาจาก การกระทำการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล และ/หรือ การก่อความไม่สงบทางการเมือง

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

จัดการความรับผิดตามกฎหมายให้กับธุรกิจของคุณอย่างหมดห่วง

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายของนายจ้าง
 • การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายของนายจ้าง จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของนายจ้างตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่นายจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายโดยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานตามทางการที่จ้างของนายจ้าง อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควรของนายจ้าง  จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุ

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย
 • การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis) สำหรับ 
  • ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • และรวมถึงการล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัยหรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะไม่เป็นการปลดเปลื้องบริษัทจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย   อันเกิดจากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง ในขณะปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัยนั้น 

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
 • การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย โดยมีสาเหตุจากการชำรุดในสินค้า หรือสภาพที่เป็นอันตรายของสินค้าใด ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นด้วย ซึ่งเกิดขึ้นภายในขอบเขตที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ (เพื่อการพาณิชย์)

รักษาธุรกิจของคุณโดยการปกป้องยานพาหนะของ บริษัท ของคุณ

ประกันรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
 • ประกันภัยรถยนต์สำหรับ รถที่ใช้รับจ้าง ให้เช่า หรือรถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา แต่โดยปกติการใช้รถจะใช้เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร หรือบรรทุกสินค้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือธุรกิจ หรือเป็นรถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

คุ้มครองอุบัติเหตุให้คุณ พนักงาน และลูกค้า ทั้งในและนอกประเทศ

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับหมู่คณะ

 • ให้ความคุ้มครองกับคณะผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกจากอุบัติเหตุทุกชนิด เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็น บริษัทฯ ห้างร้าน โรงเรียน โรงงาน หรือ กลุ่มธุรกิจต่างๆ เป็นต้น
 • รวมไปถึงความคุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย ที่ส่งผลให้การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

ประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม

MSIG ประกันเดินทางแบบกลุ่ม ประกันเดินทางสำหรับหมู่คณะ ประกันเดินทางกลุ่มทัวร์

 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ที่จัดให้พนักงานหรือสมาชิกในกลุ่ม เดินทางไปเพื่อทำงาน หรือท่องเที่ยว ได้อย่างอุ่นใจ ด้วยสวัสดิการที่ครอบคลุม

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง

เบ็ดเตล็ด

คุ้มครองครอบคลุมทุกแง่มุมธุรกิจ

ประกันภัยความซื่อสัตย์
 • นายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงินโดยตรงทั้งหลายอันมีเหตุมาจากการกระทำทุจริตหรือไม่ซิ่อสัตย์ที่กระทำขึ้นโดยลูกจ้าง

ความคุ้มครอง

สามารถปรับเปลี่ยนได้

เบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง