Promotions

มะเร็ง โปรโมชั่นประกันมะเร็ง โปรโมชั่นประกันรถยนต์

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางในประเทศ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2567

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 31 July 2024

รายละเอียดโปรโมชั่น:

 

มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon 100 บาท ต่อกรมธรรม์ 

 

เบี้ยประกันภัย (บาท) / กรมธรรม์ 

Starbucks e-Coupon 

700 ขึ้นไป

    100 

 

เงื่อนไข: 

 • กรณีซื้อพร้อมกันหลายท่าน ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ Starbucks e-Coupon (SMS) ภายในเ 30 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2567

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 31 July 2024

รายละเอียดโปรโมชั่น:

มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 1,200 บาท ต่อท่าน 

เบี่ยประกันภัย (บาท) Starbucks e-Coupon(s)
4,700 ขึ้นไป     400
10,000 ขึ้นไป     700
15,000 ขึ้นไป     1,200

 

เงื่อนไข: 

 • กรณีซื้อพร้อมกันหลายท่าน ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ Starbucks e-Coupon (SMS) ภายใน 30 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2567

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 31 July 2024

รายละเอียดโปรโมชั่น:

 

ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว : มีสิทธิ์รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 200 บาท ต่อท่าน.

เบี้ยประกันภัย (บาท) 

Starbucks e-Coupon(s) 

600 ขึ้นไป

    100 

1,200 ขึ้นไป

    200 

 

ประกันภัยการเดินทางรายปี:  มีสิทธิ์รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 600 บาท ต่อท่าน.

เบี้ยประกันภัย (บาท) 

Starbucks e-Coupon(s) 

3,750 ขึ้นไป

    400 

5,800 ขึ้นไป

    500 

8,200 ขึ้นไป

    600 

 

เงื่อนไข: 

 • กรณีซื้อพร้อมกันหลายท่าน ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้ Starbucks e-Coupon (SMS) ภายใน 30 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 30 April 2024

รายละเอียดโปรโมชั่น:

ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว : มีสิทธิ์รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 200 บาท ต่อท่าน.

เบี้ยประกันภัย (บาท) 

Starbucks e-Coupon(s) 

600 ขึ้นไป

    100 

1,200 ขึ้นไป

    200 

 

ประกันภัยการเดินทางรายปี:  มีสิทธิ์รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 600 บาท ต่อท่าน.

เบี้ยประกันภัย (บาท) 

Starbucks e-Coupon(s) 

3,750 ขึ้นไป

    400 

5,800 ขึ้นไป

    500 

8,200 ขึ้นไป

    600 

 

เงื่อนไข: 

 • กรณีซื้อพร้อมกันหลายท่าน ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้ Starbucks e-Coupon (SMS) ภายใน 30 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 30 April 2024

รายละเอียดโปรโมชั่น:

มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 1,200 บาท ต่อท่าน 

เบี่ยประกันภัย (บาท) Starbucks e-Coupon(s)
4,700 ขึ้นไป     400
10,000 ขึ้นไป     700
15,000 ขึ้นไป     1,200

 

เงื่อนไข: 

 • กรณีซื้อพร้อมกันหลายท่าน ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ Starbucks e-Coupon (SMS) ภายใน 30 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางในประเทศ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 30 April 2024

รายละเอียดโปรโมชั่น:

มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon 100 บาท ต่อกรมธรรม์ 

เบี้ยประกันภัย (บาท) / กรมธรรม์ 

Starbucks e-Coupon 

700 ขึ้นไป

    100 

เงื่อนไข: 

 • กรณีซื้อพร้อมกันหลายท่าน ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ Starbucks e-Coupon (SMS) ภายในเ 30 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางในประเทศ ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 31 January 2024

รายละเอียดโปรโมชั่น:

 

มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon 100 บาท ต่อกรมธรรม์ 

 

เบี้ยประกันภัย (บาท) / กรมธรรม์ 

Starbucks e-Coupon 

700 ขึ้นไป

    100 

 

เงื่อนไข: 

 • กรณีซื้อพร้อมกันหลายท่าน ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ Starbucks e-Coupon (SMS) ภายในเ 30 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 31 January 2024

รายละเอียดโปรโมชั่น:

มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 1,200 บาท ต่อท่าน 

เบี่ยประกันภัย (บาท) Starbucks e-Coupon(s)
4,700 ขึ้นไป     400
10,000 ขึ้นไป     700
15,000 ขึ้นไป     1,200

 

เงื่อนไข: 

 • กรณีซื้อพร้อมกันหลายท่าน ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ Starbucks e-Coupon (SMS) ภายใน 30 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 31 January 2024

รายละเอียดโปรโมชั่น:

 

ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว : มีสิทธิ์รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 200 บาท ต่อท่าน.

เบี้ยประกันภัย (บาท) 

Starbucks e-Coupon(s) 

600 ขึ้นไป

    100 

1,200 ขึ้นไป

    200 

 

ประกันภัยการเดินทางรายปี:  มีสิทธิ์รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 600 บาท ต่อท่าน.

เบี้ยประกันภัย (บาท) 

Starbucks e-Coupon(s) 

3,750 ขึ้นไป

    400 

5,800 ขึ้นไป

    500 

8,200 ขึ้นไป

    600 

 

เงื่อนไข: 

 • กรณีซื้อพร้อมกันหลายท่าน ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้ Starbucks e-Coupon (SMS) ภายใน 30 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกันภัยรถยนต์ตามคน

โปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ซื้อ “ประกันภัยรถยนต์ตามคน” มีสิทธิรับ Starbuck e-Coupon สูงสุด 300 บาท

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 31 December 2023

รายละเอียดโปรโมชั่น:

โปรโมชั่นพิเศษ!สำหรับลูกค้าที่ซื้อ “ประกันภัยรถยนต์ตามคน” มีสิทธิรับ Starbuck e-Coupon สูงสุด 300 บาท

แผนประกันภัย  Starbucks e-Coupon มูลค่า (บาท)
ประเภท 3  100
ประเภท 3 พลัส 300

 

ระยะเวลา: 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566  

 

เงื่อนไข:

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

 

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy กรกฎาคม - กันยายน 2566

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 30 September 2023

รายละเอียดโปรโมชั่น:

 

ประกันเดินทางรายเที่ยว: สิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 200 บาท ต่อท่าน

เบี้ยประกันภัย (บาท)  

Starbucks e-Coupon(s) 

500 ขึ้นไป

100 

1,000 ขึ้นไป 

200 

 

ประกันเดินทางรายปี: มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 700 บาท ต่อท่าน

เบี้ยประกันภัย (บาท) 

Starbucks e-Coupon(s) 

3,750 ขึ้นไป

500 

5,800 ขึ้นไป

600 

8,200 ขึ้นไป

700 

 

เงื่อนไข:   

 • ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ SMS ภายในเวลา 30 วันทำการ หลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น 

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 

เปิดเทอมใหม่เตรียมตัวให้พร้อม! ทำประกันภัยศึกษาต่อต่างประเทศ รับโปรโมชั่นสุดคุ้ม

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 30 September 2023

รายละเอียดโปรโมชั่น:

มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 1,200 บาท ต่อท่าน 

เบี้ยประกันภัย (บาท) Starbucks e-Coupon(s)
4,700 ขึ้นไป 400
10,000 ขึ้นไป 700
15,000 ขึ้นไป 1,200

 

เงื่อนไข:

• ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ SMS ภายในเวลา 30 วันทำการ หลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด

• สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น

• ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางในประเทศ MSIG Trip Easy Plus กรกฎาคม - กันยายน 2566

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 30 September 2023

รายละเอียดโปรโมชั่น:

มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon 

เบี้ยประกันภัย (บาท) / กรมธรรม์  

Starbucks e-Coupon 

700 ขึ้นไป

100 

 

เงื่อนไข:   

 • ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ SMS ภายในเวลา 30 วันทำการ หลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

 • สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น 

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 

ประกันภัยการเดินทาง – รายเที่ยว รายปี และศึกษาต่อต่างประเทศ ลด 15% ทุกแผน

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านเว็บไซต์ด้านล่างนี้ กรอก "15care" รับส่วนลด 15% ทุกแผน

สิ้นสุดข้อเสนอพิเศษ 31 December 2023

รายละเอียดโปรโมชั่น: ส่วนลด 15% ทุกแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทั้งแผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว รายปี และศึกษาต่อต่างประเทศ

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ:

• สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่าน https://psmart.msig-thai.com/directmsig/travel/info เท่านั้น

• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีการกรอก Promotion code 15care ตามเงื่อนไขที่กำหนด

• โปรโมชั่นนี้ลูกค้าจะไม่ได้รับ Starbucks e-Coupon

• โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆของบริษัท

• ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02-007 9009 (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. -21.00 น. และเสาร์ 09.30 น. – 18.00 น.) ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ Email: customer_care@th.msig-asia.com

หมายเหตุ: โปรโมชั่นส่งเสริมการขายแต่ละช่องทางของบริษัทฯไม่เหมือนกัน โปรดตรวจสอบโปรโมชั่นที่ท่านต้องการซื้อก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง.