ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Easy)

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Easy)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันการเดินทาง ประกันเดินทางต่างประเทศ

 • แผนประกันภัยการเดินทาง Travel Easy คุ้มครองคุณและครอบครัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อุ่นใจและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เดินทางในต่างประเทศ

คุณสมบัติหลัก

 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท พร้อมทุนประกันสูงถึง 1,500,000 ล้านบาท
 • เดินทางไปกลุ่มเชงเก้น เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 255 บาท
 • คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,000,000 บาท
 • คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 2,000,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ สูงสุด 2,000,000 บาท
 • สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง สูงสุด 500,000 บาท
 • เที่ยวบินล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 60,000 บาท
 • กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนงินเอาประกันภัย (บาท)
  Easy 1 Easy 2 Easy 3 Easy VISA Plus Easy VISA

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

         
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,500,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 750,000 750,000

2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด

         
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

2.1 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) ตามจริงต่อครั้งสูงสุด**

         
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 250,000 150,000 100,000 100,000 100,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

2.2 ผลประโยชน์ค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล)

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

4. การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000

5. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด

500,000 300,000 200,000 50,000 -

6. การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด

500,000 300,000 200,000 10,000 -

7. การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

35,000 25,000 10,000 10,000 -
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง สำหรับ กรณีที่ 7.1 และหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อเหตุการณ์ สำหรับกรณีที่ 7.2** 7,000 5,000 3,000 2,000  

8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จ่ายตามจริงสูงสุด**

60,000 40,000 30,000 15,000 -

9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด

35,000 25,000 15,000 10,000 -
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 7,000 5,000 3,000 2,000 -

10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด

4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000 500,000

11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด

250,000 150,000 70,000 - -

12. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ  วันละ

3,000 2,500 1,000 - -

13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด**

6,000 4,000 2,000 - -

14. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด

30,000 20,000 10,000 5,000 -

15. การพลาดการต่อเที่ยวบินสูงสุด

15,000 10,000 7,500 5,000 -
จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 3,000 2,000 1,500 1,000 -

16. ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน จ่ายตามจริงสูงสุด

20,000 10,000 - - -

17. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์) จ่ายตามจริงสูงสุด

25,000 20,000 15,000 - -

18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด**

25,000 25,000 10,000 - -

19. การจี้เครื่องบิน

100,000 100,000 100,000 100,000 -

20. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉินจ่ายตามจริงสูงสุด

500 500 500 500 500

21. การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้

5 5 5 5 5
**หมายเหตุ
 • ข้อ 2 :  ค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยเมื่อรวมกันกับค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศแล้ว จะต้องไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินทุนประกันสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ระบุไว้ใน ข้อ 2
 • ข้อ 7 : จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  1. กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทน จะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง
  2. กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง จ่ายต่อเหตุการณ์
 • ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
 • ข้อ 13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
 • ข้อ 18 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1.  ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์ , แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
  แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย
  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย                
ข้อยกเว้นสำคัญ
ข้อยกเว้นสำคัญ
 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยหรือปีนเขาที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
 8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง, กรรมกรก่อสร้าง, คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่    
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ :

อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา ,  อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน  , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว ,  เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน, เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน, เนปาล (เฉพาะการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา)

**หมายเหตุ:

ข้อ 5 : การยกเลิกการเดินทาง  หากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อน มีสาเหตุมาจาก 

 1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย
 2. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
 3. ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ

ข้อ 7 : การล่าช้าของเที่ยวบิน  หากเครื่องบินต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติ เนื่องจาก

 1. สภาพอากาศไม่อำนวย
 2. การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่องบิน
 3. การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือท่าอากาศยานที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได
  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  7.1 กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทน จะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง
  7.2 กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง จ่ายต่อเหตุการณ์

ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

ข้อ 13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

ข้อ 18 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท

ข้อ 21 : ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางขากลับต้องล่าช้าออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ กรณีเครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำรุด การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์หรือสนามบิน ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้  บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้จะยกเว้นความคุ้มครองข้อ  7,9,11,12,15 

เบี้ยประกันภัย
แผนรายเที่ยว
จำนวนวัน เบี้ยประกันภัย /
อายุ 1-80 ปี
Easy 1 Easy 2 Easy 3 Easy VISA Plus Easy VISA
Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide
1 890 1,060 655 875 440 570 250 300 190 255
2 900 1,215 665 885 445 575 270 315 195 260
3 910 1,225 670 895 450 585 280 320 200 265
4 1,045 1,430 765 1,040 505 670 300 390 220 305
5 1,055 1,450 775 1,050 510 675 380 435 225 310
6 1,070 1,465 785 1,060 515 685 400 445 230 315
7 1,340 1,645 975 1,190 630 760 440 525 290 350
8 1,355 1,665 985 1,200 635 765 460 535 295 355
9 1,370 1,685 995 1,215 645 775 490 570 300 360
10 1,385 1,700 1,005 1,230 650 785 495 580 305 365
11 1,645 2,110 1,190 1,510 760 955 580 620 350 455
12 1,665 2,130 1,200 1,525 765 965 590 660 355 460
13 1,685 2,155 1,215 1,545 775 975 600 680 360 465
14 1,700 2,180 1,230 1,560 785 985 610 695 365 470
15 1,955 2,490 1,405 1,780 885 1,115 690 790 420 535
16 1,975 2,520 1,420 1,800 895 1,125 700 815 425 540
17 1,995 2,545 1,435 1,820 905 1,140 720 820 430 545
18 2,020 2,575 1,450 1,840 915 1,150 730 830 435 550
19 2,185 2,800 1,565 1,995 985 1,245 740 850 470 600
20 2,210 2,830 1,580 2,015 995 1,255 750 855 475 605
21 2,235 2,860 1,600 2,040 1,005 1,270 760 870 480 615
22 2,255 2,900 1,615 2,060 1,015 1,285 870 980 485 620
23 2,415 3,030 1,725 2,155 1,080 1,340 910 1,030 520 640
24 2,440 3,060 1,745 2,180 1,095 1,355 925 1,040 525 650
25 2,470 3,095 1,765 2,205 1,105 1,370 935 1,050 530 655
26 2,495 3,130 1,785 2,225 1,120 1,385 945 1,060 535 665
27 2,520 3,165 1,805 2,250 1,130 1,400 955 1,070 540 670
28 2,645 3,180 1,885 2,265 1,180 1,405 965 1,080 570 680
29 2,675 3,220 1,905 2,290 1,190 1,420 975 1,090 575 690
30 2,705 3,255 1,930 2,315 1,205 1,435 990 1,100 580 695
31 2,735 3,290 1,950 2,340 1,215 1,450 1,050 1,120 585 705
32 - 38 3,290 3,845 2,335 2,730 1,450 1,685 1,220 1,250 705 825
39 - 45 3,845 4,400 2,725 3,115 1,685 1,920 1,250 1,400 825 940
46 - 52 4,400 4,955 3,115 3,505 1,920 2,155 1,360 1,500 940 1,060
53 - 59 4,955 5,510 3,505 3,895 2,155 2,385 1,460 1,550 1,060 1,175
60 - 66 5,510 6,065 3,890 4,280 2,385 2,620 1,680 1,870 1,175 1,295
67 - 73 6,065 6,620 4,280 4,670 2,620 2,855 1,700 1,900 1,295 1,415
74 - 80 6,620 7,175 4,670 5,060 2,855 3,090 1,825 2,000 1,415 1,530
81 - 87 7,175 7,730 5,055 5,445 3,090 3,325 1,975 2,125 1,530 1,650
88 - 94 7,730 8,285 5,445 5,835 3,325 3,555 2,120 2,340 1,650 1,765
95 - 101 8,285 8,840 5,835 6,225 3,555 3,790 2,270 2,485 1,765 1,885
102 - 108 8,840 9,400 6,225 6,610 3,790 4,025 2,420 2,635 1,885 2,005
109 - 115 9,400 9,955 6,610 7,000 4,025 4,260 2,565 2,680 2,005 2,120
116 - 122 9,955 10,510 7,000 7,390 4,260 4,495 2,715 2,830 2,120 2,240
123 - 129 10,510 11,065 7,390 7,780 4,495 4,730 2,865 2,980 2,240 2,355
130 - 136 11,065 11,620 7,775 8,165 4,730 4,960 3,010 3,125 2,355 2,475
137 - 143 11,620 12,175 8,165 8,555 4,960 5,195 3,155 3,275 2,475 2,595
144 - 150 12,175 12,730 8,555 8,945 5,195 5,430 3,300 3,425 2,595 2,710
151 - 157 12,730 13,285 8,945 9,330 5,430 5,665 3,455 3,575 2,710 2,830
158 - 164 13,285 13,840 9,330 9,720 5,665 5,900 3,600 3,720 2,830 2,945
165 - 171 13,840 14,395 9,720 10,110 5,900 6,130 3,750 3,865 2,945 3,065
172 - 178 14,395 14,955 10,110 10,495 6,130 6,365 3,900 4,015 3,065 3,185
179 - 180 14,955 15,510 10,495 10,885 6,365 6,600 4,020 4,140 3,185 3,300
รายปี
รายปี เบี้ยประกันภัย (บาท) /
อายุ 15-65 บริบูรณ์
Easy 1 Easy 2 Easy 3

เดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อป

8,200 5,800 3,750
หมายเหตุ:

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว

ข้อมูลเบอร์ติดต่อที่สำคัญ
ก่อนและหลังเดินทาง

MSIG Call Centre
โทร: 0 2007 9009
แฟกซ์: 02718 1505
อีเมล์: คลิกที่นี่
จันทร์-ศุกร์ (9.30 น. – 18.00 น.), เสาร์ (9.00 น. – 18.30 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระหว่างการเดินทาง

MSIG Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร: +66(0)2039 5704
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและด้านการแพทย์

ดูทั้งหมด ประกันภัยการเดินทาง ผลิตภัณฑ์