ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ (Overseas Student)

ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ (Overseas Student)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันเรียนต่อต่างประเทศ ประกันศึกษาต่อต่างประเทศ

 • คุ้มครองครบจบในแผนเดียวตลอดภาคการศึกษา
 • ผู้ปกครองอุ่นใจหายห่วง ให้คุณเรียนต่อได้อย่างมั่นใจไม่มีสะดุด

คุณสมบัติหลัก

 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
 • เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 13-50 ปี และกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 4,700 บาท
 • ให้คุ้มครองการชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน
 • คุ้มครองสูงสุด 2 ปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในต่างประเทศ

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,500,000 บาท
 • คุ้มครองค่าชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียนสูงสุด 350,000 บาท
 • เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ สูงสุด 350,000 บาท
 • เที่ยวบินล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา สูงสุด 100,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
Student 1 Student 2 Student 3

1. ค่ารักษาพยาบาล

5,500,000 2,500,000 2,000,000

2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

350,000 300,000 200,000

3. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสูงสุด

350,000 300,000 200,000

4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหต

3,000,000 2,000,000 1,500,000

5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย

5,500,000 4,000,000 3,000,000

6. การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย

7. การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ

จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด

100,000

10,000

60,000

8,000

40,000

5,000

8. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

1,000,000 1,000,000 1,000,000

9. การล่าช้าของเที่ยวบิน

จ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง

10,000

2,000

10,000

2,000

ไม่คุ้มครอง

10. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

จ่ายทุกๆ 6 ชั่วโมง

10,000

2,000

10,000

2,000

ไม่คุ้มครอง

11. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา

100,000 100,000 100,000
หมายเหตุ:
 • ข้อ 1 : ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและป่วย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 90 วัน กรณีเดินทางกลับเป็นการชั่วคราวและต้องเดินทาง กลับไปศึกษาต่อในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ความคุ้มครองนี้ใช้เฉพาะแผนประกันภัยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เท่านั้น
 • ข้อ 3 : รวมถึงค่าโดยสารยานพาหนะ , ค่าที่พัก , ค่าอาหารที่จำเป็น ไม่เกินวันละ 5,000 บาทต่อวัน หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อเหตุการณ์
 • ข้อ 5, 6 : จำนวนเงินเอาประกันภัยของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย และการส่งศพกลับประเทศไทย รวมแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้  หากตรวจสอบพบว่าผู้เอาประกันภัย บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Conditions) บริษัทจะให้ความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ รวมกันแล้ว สูงสุดไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย ข้อ 5 และ การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย ข้อ 6)
 • ข้อ 7 : ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก
 • ข้อ 2-6, 8, 11 : จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ข้อ 1, 7, 9, 10 : จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์
เบี้ยประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
Student 1 Student 2 Student 3

ไม่เกิน 3 เดือน

12,200 6,000 4,700

ไม่เกิน 4 เดือน

14,800 7,300 5,700

ไม่เกิน 5 เดือน

18,000 8,900 6,900

ไม่เกิน 6 เดือน

19,950 9,950 7,450

ไม่เกิน 7 เดือน

23,350 11,550 8,750

ไม่เกิน 8 เดือน

26,750 13,050 9,950

ไม่เกิน 9 เดือน

30,150 14,650 11,250

ไม่เกิน 10 เดือน

33,450 16,250 12,550

ไม่เกิน 11 เดือน

36,850 18,150 13,750

ไม่เกิน 12 เดือน

39,900 19,900 14,900

ไม่เกิน 13 เดือน

43,300 21,600 16,100

ไม่เกิน 14 เดือน

46,700 23,300 17,400

ไม่เกิน 15 เดือน

50,100 25,000 18,600

ไม่เกิน 16 เดือน

53,500 26,700 19,900

ไม่เกิน 17 เดือน

56,700 28,300 21,100

ไม่เกิน 18 เดือน

59,850 29,850 22,350

ไม่เกิน 19 เดือน

63,300 31,600 23,600

ไม่เกิน 20 เดือน

66,700 33,300 24,900

ไม่เกิน 21 เดือน

70,100 35,000 26,100

ไม่เกิน 22 เดือน

73,500 36,700 27,400

ไม่เกิน 23 เดือน

76,700 38,300 28,600

ไม่เกิน 24 เดือน

79,800 39,800 29,800
หมายเหตุ:

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. รับประกันอายุ 13-50 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 5. สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้
อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา ,  อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน  , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว ,  เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน , เนปาล (ยกเว้นเฉพาะการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา), รัสเซีย, ยูเครน 
        
*รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย*

ข้อมูลเบอร์ติดต่อที่สำคัญ
ก่อนและหลังเดินทาง

MSIG Call Centre 
โทร: 0 2007 9009  
แฟกซ์: 02718 1505
อีเมล์: คลิกที่นี่
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), เสาร์ (9.30 น. – 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระหว่างการเดินทาง

MSIG Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร: +66(0)2039 5704  
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและด้านการแพทย

ดูทั้งหมด ประกันภัยการเดินทาง ผลิตภัณฑ์