มาย โฮม เซฟ (My Home Safe)

มาย โฮม เซฟ (My Home Safe)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันที่อยู่อาศัย ประกันบ้าน ประกันภัยบ้าน ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกันHome Safe ประกันมาย โฮม เซฟ

 • คุ้มครองความเสียหายทั้งสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยโจรกรรม ภัยต่อกระจก ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุบัติเหตุส่วนบุคคล และภัยอื่นๆ
 • ให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมสูงถึง 220,000 บาท และภัยธรรมชาติอื่นๆเต็มทุนประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติหลัก

 • คุ้มครองบ้านและทรัพย์สิน มูลค่าสูงถึง 50 ล้านบาท
 • คุ้มครองความเสียหายจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยน้ำท่วม โจรกรรม อุบัติเหตุส่วนบุคคล และภัยอื่นๆ
 • คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ และค่าทดแทนการตายของสุนัขหรือแมว ภายใต้ความคุ้มครองข้อ 1
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองภัยลมพายุ แผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ เต็มทุนประกันภัย  และคุ้มครองภัยน้ำท่วม สูงสุด 220,000 บาท
 • คุ้มครองคาเชาที่พักอาศัยชั่วคราว ในกรณีความเสียหายเกิน 50%
 • คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 1,000,000 บาท
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 1 ครั้งต่อปี 
 • ได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อความคุ้มครอง 3 ปี

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย/ จำนวนเงินความรับผิด (บาท)

ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและต่อปี

1. อัคคีภัยและภัยเพิ่ม
 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

500,000 ขึ้นไป

ภัยธรรมชาติ
 • ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลี่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ (รวมทุกภัย)
20,000 

ภัยเพิ่มเติม : ความสูญเสียหรือความเสียหายจาก

 • ลูกเห็บ

เต็มทุนประกันภัย

 • ลมพายุ

เต็มทุนประกันภัย

 • แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
    
เต็มทุนประกันภัย
 • น้ำท่วม

10% ของทุนประกันภัย และไม่เกิน 200,000 

 • การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

100,000  

 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เกิดจากฟ้าผ่า หรือทำให้เกิดไฟไหม้)

100,000 

   ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะข้อ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม)

 • ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
 1.  ความสูญเสีย/เสียหายมากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 ไม่เกินวันละ 1,000 และไม่เกิน 100,000 ต่อปี
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 ไม่เกินวันละ 500 และไม่เกิน 50,000 ต่อปี
 2. ความสูญเสีย/เสียหายเท่ากับมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 ไม่เกินวันละ 1,000 และไม่เกิน 200,000 ต่อปี
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 ไม่เกินวันละ 500 และไม่เกิน 100,000 ต่อปี
 • ทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกาย

10,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และ 100,000  ต่อปี

 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

10,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และ 100,000  ต่อปี

 • การล้มของเสาอากาศ (ของทีวีหรือวิทยุ) และ/หรือ การหักโค่นของต้นไม้หรือกิ่งไม้

10,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และ 100,000  ต่อปี

 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน

10,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และ 100,000  ต่อปี

 •  ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพตามความจำเป็น สำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา สำหรับการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่

10,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และ 100,000  ต่อปี

 • ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร

10,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และ 100,000  ต่อปี

 • ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ และค่าทดแทนการตายของสุนัขหรือแมว ภายใต้ความคุ้มครองข้อ 1
2,000 
2. โจรกรรม

การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
 • ความเสียหายต่ออาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประตู-หน้าต่าง ซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล๊อคและกุญแจ

200,000 

3. กระจก
 • ที่ติดตั้งตรึงตราเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก)

50,000 

4. ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
 • สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)

1,000,000 

5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การพูดออกเสียง การรับฟังเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) (เฉพาะผู้เอาประกันภัยอายุ 1-70 ปี)

100,000

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 1 ครั้งต่อปี
เบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย 1 ปี รวมภาษีและอากร (บาท) เบี้ยประกันภัย 3 ปี รวมภาษีและอากร (บาท)
คอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม้ คอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม้
 500,000  2,540.18  3,002.42   6,349.38   7,503.91 
 600,000  2,673.93  3,230.33   6,685.36   8,074.22 
 700,000  2,809.82  3,456.10   7,024.55   8,641.32 
 800,000  2,943.57  3,684.01   7,359.46   9,210.56 
 900,000  3,078.39  3,910.85   7,695.44   9,776.59 
 1,000,000  3,212.14  4,137.69   8,030.35   10,343.69 
 1,100,000  3,348.03  4,365.60    8,369.54   10,912.93 
 1,200,000  3,481.78  4,592.44   8,705.52   11,478.96 
 1,300,000  3,616.60  4,819.28   9,040.43   12,048.20 
 1,400,000  3,751.42  5,046.12   9,378.55   12,615.30 
 1,500,000  3,886.24  5,272.96   9,715.60   13,182.40 
 1,600,000  4,019.99  5,500.87   10,050.51   13,751.64 
 1,700,000  4,155.88  5,727.71   10,388.63   14,318.74 
 1,800,000  4,289.63  5,955.62   10,724.61   14,887.98 
 1,900,000  4,424.45  6,182.46   11,060.59   15,454.01 
 2,000,000  4,558.20  6,408.23   11,396.57   16,021.11 
 2,100,000  4,649.15  6,591.20   11,622.34   16,478.00 
 2,200,000  4,737.96  6,773.10   11,844.90   16,931.68 
 2,300,000  4,826.77  6,955.00   12,067.46   17,387.50 
 2,400,000  4,917.72  7,136.90   12,293.23   17,842.25 
 2,500,000  5,006.53  7,318.80   12,515.79   18,295.93 
 2,600,000  5,095.34  7,500.70   12,739.42   18,751.75 
 2,700,000  5,186.29  7,682.60   12,965.19   19,206.50 
 2,800,000  5,275.10  7,865.57   13,187.75   19,663.39 
 2,900,000  5,177.73  8,046.40   13,410.31  20,116.00 
 3,000,000  5,453.79  8,228.30   13,632.87   20,570.75 
 3,100,000  5,543.67  8,411.27   13,858.64   21,027.64 
 3,200,000  5,632.48  8,592.10   14,082.27   21,480.25 
 3,300,000  5,722.36  8,775.07   14,304.83   21,937.14 
 3,400,000  5,812.24  8,956.97   14,530.60   22,391.89 
 3,500,000  5,901.05  9,138.87   14,753.16   22,845.57 
 3,600,000  5,990.93  9,320.77   14,975.72   23,301.39 
 3,700,000  6,080.81  9,502.67   15,201.49   23,756.14 
 3,800,000  6,169.62  9,685.64   15,425.12   24,213.03 
 3,900,000  6,259.50  9,866.47   15,647.68   24,665.64 
 4,000,000  6,348.31  10,048.37   15,871.31   25,120.39 
 4,100,000  6,438.19  10,231.34   16,096.01   25,577.28 
 4,200,000  6,528.07  10,412.17   16,318.57   26,029.89 
 4,300,000  6,616.88  10,595.14   16,542.20   26,486.78 
 4,400,000  6,706.76  10,777.04   16,767.97   26,941.53 
 4,500,000  6,796.64  10,957.87   16,990.53   27,394.14 
 4,600,000  6,885.45  11,140.84   17,214.16   27,851.03 
 4,700,000  6,975.33  11,322.74   17,438.86   28,305.78 
 4,800,000  7,065.21  11,504.64   17,661.42   28,762.67 
 4,900,000  7,154.02  11,686.54   17,885.05   29,215.28 
 5,000,000  7,242.83  11,868.44   18,107.61   29,670.03 
 5,100,000  7,333.78  12,050.34   18,333.38   30,126.92 
 5,200,000  7,422.59  12,232.24   18,557.01   30,579.53 
 5,300,000  7,511.40  12,415.21   18,778.50   31,036.42 
 5,400,000  7,602.35  12,596.04   19,004.27   31,491.17 
 5,500,000  7,691.16  12,777.94   19,227.90   31,943.78 
 5,600,000  7,779.97  12,960.91   19,450.46   32,400.67 
 5,700,000  7,870.92  13,141.74   19,676.23   32,855.42 
 5,800,000  7,959.73  13,324.71   19,899.86   33,312.31 
 5,900,000  8,048.54  13,506.61   20,121.35   33,764.92 
 6,000,000  8,138.42  13,687.44   20,344.98   34,219.67 
 6,100,000  8,228.30  13,870.41   20,570.75   34,676.56 
 6,200,000  8,317.11  14,052.31   20,793.31   35,129.17 
 6,300,000  8,406.99  14,234.21   21,016.94   35,586.06 
 6,400,000  8,496.87  14,416.11   21,242.71   36,040.81 
 6,500,000  8,585.68  14,598.01   21,464.20   36,493.42 
 6,600,000  8,675.56  14,780.98   21,687.83   36,950.31 
 6,700,000  8,765.44  14,961.81   21,913.60   37,405.06 
 6,800,000  8,854.25  15,144.78   22,136.16   37,860.88 
 6,900,000  8,944.13  15,326.68   22,359.79   38,314.56 
 7,000,000  9,032.94  15,507.51   22,582.35   38,769.31 
 7,100,000  9,122.82  15,690.48   22,807.05   39,226.20 
 7,200,000  9,212.70  15,872.38   23,030.68   39,678.81 
 7,300,000  9,301.51  16,054.28   23,253.24   40,135.70 
 7,400,000  9,391.39  16,236.18   23,479.01   40,590.45 
 7,500,000  9,481.27  16,418.08   23,702.64   41,043.06 
 7,600,000  9,570.08  16,599.98   23,925.20   41,499.95 
 7,700,000  9,659.96  16,781.88   24,149.90   41,954.70 
 7,800,000  9,749.84  16,964.85   24,373.53   42,410.52 
 7,900,000  9,838.65  17,145.68   24,596.09   42,864.20 
 8,000,000  9,927.46  17,327.58   24,819.72   43,318.95 
 8,100,000  10,018.41  17,510.55   25,045.49   43,774.77 
 8,200,000  10,107.22  17,691.38   25,268.05   44,228.45 
 8,300,000  10,196.03  17,874.35   25,490.61   44,685.34 
 8,400,000  10,286.98  18,056.25   25,716.38   45,140.09 
 8,500,000  10,375.79  18,237.08   25,938.94   45,592.70 
 8,600,000  10,464.60  18,420.05   26,162.57   46,049.59 
 8,700,000  10,555.55  18,601.95   26,388.34   46,504.34 
 8,800,000  10,644.36  18,783.85   26,610.90   46,960.16 
 8,900,000  10,733.17  18,965.75   26,833.46   47,413.84 
 9,000,000  10,823.05  19,147.65   27,056.02   47,868.59 
 9,100,000  10,912.93  19,329.55   27,281.79   48,324.41 
 9,200,000  11,001.74  19,511.45   27,505.42   48,778.09 
 9,300,000  11,091.62  19,694.42   27,727.98   49,234.98 
 9,400,000  11,181.50  19,876.32   27,953.75   49,689.73 
 9,500,000  11,270.31  20,057.15   28,176.31   50,142.34 
 9,600,000  11,360.19  20,240.12   28,398.87   50,599.23 
 9,700,000  11,450.07  20,422.02   28,624.64   28,624.64 
 9,800,000  11,538.88  20,603.92   28,848.27   51,509.80 
 9,900,000  11,628.76  20,785.82   29,070.83   51,963.48 
 10,000,000  11,717.57  20,967.72   29,294.46   52,418.23 
 10,100,000  11,807.45  21,149.62   29,519.16   52,874.05 
 10,200,000  11,897.33  21,331.52   29,741.72   53,327.73 
 10,300,000  11,986.14  21,514.49   29,965.35   53,784.62 
 10,400,000  12,076.02  21,695.32   30,191.12   54,238.30 
 10,500,000  12,165.90  21,877.22   30,413.68   54,691.98 
 10,600,000  12,254.71  22,060.19   30,637.31   55,148.87 
 10,700,000  12,344.59  22,241.02   30,862.01   55,603.62 
 10,800,000  12,434.47  22,423.99   31,084.57   56,059.44 
 10,900,000  12,523.28  22,605.89   31,308.20   56,513.12 
 11,000,000  12,612.09  22,786.72   31,530.76   56,967.87 
 11,100,000  12,703.04  22,969.69   31,756.53   57,423.69 
 11,200,000  12,791.85  23,151.59   31,980.16   57,877.37 
 11,300,000  12,880.66  23,333.49   32,201.65   58,334.26 
 11,400,000  12,971.61  23,515.39   32,427.42   58,787.94 
 11,500,000  13,060.42  23,697.29   32,651.05   59,241.62 
 11,600,000  13,149.23  23,879.19   32,873.61   59,698.51 
 11,700,000  13,240.18  24,061.09   33,099.38   60,152.19 
 11,800,000  13,328.99  24,244.06   33,323.01   60,609.08 
 11,900,000  13,417.80  24,424.89   33,544.50   61,062.76 
 12,000,000  13,507.68  24,606.79   33,768.13   61,517.51 
 12,100,000  13,597.56  24,789.76   33,993.90   61,973.33 
 12,200,000  13,686.37  24,970.59   34,216.46   62,427.01 
 12,300,000  13,776.25  25,153.56   34,440.09   62,883.90 
 12,400,000  13,866.13  25,335.46   34,665.86   63,337.58 
 12,500,000  13,954.94  25,517.36   34,887.35   63,791.26 
 12,600,000  14,044.82  25,699.26   35,110.98   64,248.15 
 12,700,000  14,134.70  25,881.16   35,336.75   64,701.83 
 12,800,000  14,223.51  26,064.13   35,559.31   65,158.72 
 12,900,000  14,313.39  26,244.96   35,782.94   65,612.40 
 13,000,000  14,402.20  26,426.86   36,005.50   66,066.08 
 13,100,000  14,492.08  26,609.83   36,230.20   66,522.97 
 13,200,000  14,581.96  26,790.66   36,453.83   66,976.65 
 13,300,000  14,670.77  26,973.63   36,676.39   67,433.54 
 13,400,000  14,760.65  27,155.53   36,902.16   67,887.22 
 13,500,000  14,850.53  27,336.36   37,125.79   68,340.90 
 13,600,000  14,939.34  27,519.33   37,348.35   68,797.79 
 13,700,000  15,029.22  27,701.23   37,573.05   69,251.47 
 13,800,000  15,119.10  27,883.13   37,796.68   69,708.36 
 13,900,000  15,207.91  28,065.03   38,019.24   70,162.04 
 14,000,000  15,296.72  28,246.93   38,242.87   70,615.72 
 14,100,000  15,387.67  28,428.83   38,468.64   71,072.61 
 14,200,000  15,476.48  28,610.73   38,691.20   71,526.29 
 14,300,000  15,565.29  28,793.70   38,913.76   71,983.18 
 14,400,000  15,656.24  28,974.53   39,139.53   72,436.86 
 14,500,000  15,745.05  29,156.43   39,362.09   72,890.54 
 14,600,000  15,833.86  29,339.40   39,585.72   73,347.43 
 14,700,000  15,924.81  29,520.23   39,811.49   73,801.11 
 14,800,000  16,013.62  29,703.20   40,034.05   74,258.00 
 14,900,000  16,102.43  29,885.10   40,256.61   74,711.68 
 15,000,000  16,192.31  30,065.93   40,479.17   75,165.36 
 15,100,000  16,282.19  30,248.90   40,704.94   75,622.25 
 15,200,000  16,371.00  30,430.80   40,928.57   76,075.93 
 15,300,000  16,460.88  30,612.70   41,151.13   76,531.75 
 15,400,000  16,550.76  30,794.60   41,376.90   76,986.50 
 15,500,000  16,639.57  30,976.50   41,599.46   77,440.18 
 15,600,000  16,729.45  31,159.47   41,822.02   77,897.07 
 15,700,000  16,819.33  31,340.30   42,047.79   78,350.75 
 15,800,000  16,908.14  31,523.27   42,271.42   78,807.64 
 15,900,000  16,998.02  31,705.17   42,493.98   79,261.32 
 16,000,000  17,086.83  31,886.00   42,717.61   79,715.00 
 16,100,000  17,176.71  32,068.97   42,942.31   80,171.89 
 16,200,000  17,266.59  32,250.87   43,164.87   80,625.57 
 16,300,000  17,355.40  32,432.77   43,388.50   81,081.39 
 16,400,000  17,445.28  32,614.67   43,614.27   81,536.14 
 16,500,000  17,535.16  32,796.57   43,836.83   81,989.82 
 16,600,000  17,623.97  32,978.47   44,060.46   82,445.64 
 16,700,000  17,713.85  33,160.37   44,285.16   82,900.39 
 16,800,000  17,803.73  33,343.34   44,507.72   83,357.28 
 16,900,000  17,892.54  33,524.17   44,731.35   83,810.96 
 17,000,000  17,981.35  33,706.07   44,953.91   84,264.64 
 17,100,000  18,072.30  33,889.04   45,179.68   84,721.53 
 17,200,000  18,161.11  34,069.87   45,403.31   85,175.21 
 17,300,000  18,249.92  34,252.84   45,624.80   85,631.03 
 17,400,000  18,340.87  34,434.74   45,850.57   86,085.78 
 17,500,000  18,429.68  34,615.57   46,074.20   86,539.46 
 17,600,000  18,518.49  34,798.54   46,296.76   86,995.28 
 17,700,000  18,609.44  34,980.44   46,522.53   87,450.03 
 17,800,000  18,698.25  35,162.34   46,746.16   87,906.92 
 17,900,000  18,787.06  35,344.24   46,967.65   88,359.53 
 18,000,000  18,876.94  35,526.14   47,191.28   88,814.28 
 18,100,000  18,966.82  35,708.04   47,417.05   89,271.17 
 18,200,000  19,055.63  35,889.94   47,639.61   89,724.85 
 18,300,000  19,145.51  36,072.91   47,863.24   90,180.67 
 18,400,000  19,235.39  36,253.74   48,089.01   90,635.42 
 18,500,000  19,324.20  36,435.64   48,310.50   91,089.10 
 18,600,000  19,414.08  36,618.61   48,534.13   91,544.92 
 18,700,000  19,503.96  36,800.51   48,759.90   91,999.67 
 18,800,000  19,592.77  36,982.41   48,982.46   92,456.56 
 18,900,000  19,682.65  37,164.31   49,206.09   92,909.17 
 19,000,000  19,771.46  37,346.21   49,428.65   93,363.92 
 19,100,000  19,861.34  37,528.11   49,653.35   93,820.81 
 19,200,000  19,951.22  37,710.01   49,876.98   94,274.49 
 19,300,000  20,040.03  37,892.98   50,099.54   94,730.31 
 19,400,000  20,129.91  38,073.81   50,325.31   95,185.06 
 19,500,000  20,219.79  38,255.71   50,548.94   95,638.74 
 19,600,000  20,308.60  38,438.68   50,771.50   96,094.56 
 19,700,000  20,398.48  38,619.51   50,996.20   96,549.31 
 19,800,000  20,488.36  38,802.48   51,219.83   97,006.20 
 19,900,000  20,577.17  38,984.38   51,442.39   97,458.81 
 20,000,000  20,665.98  39,165.21   51,666.02   97,913.56 
 20,100,000  20,756.93  39,348.18   51,891.79   98,370.45 

20,200,000

20,845.74  39,530.08   52,114.35   98,823.06 
20,300,000 20,934.55  39,711.98   52,336.91   99,279.95 
20,400,000 21,025.50  39,893.88   52,562.68   99,734.70 
20,500,000 21,114.31  40,075.78   52,785.24   100,188.38 
20,600,000 21,203.12  40,257.68   53,008.87   100,644.20 
20,700,000 21,294.07  40,439.58   53,234.64   101,098.95 
20,800,000 21,382.88  40,622.55   53,457.20   101,555.84 
20,900,000 21,471.69  40,803.38   53,679.76   102,008.45 
21,000,000 21,561.57  40,985.28   53,902.32   102,463.20 
21,100,000 21,651.45  41,168.25   54,128.09   102,920.09 
21,200,000 21,740.26  41,349.08   54,351.72   103,372.70 
21,300,000 21,830.14  41,532.05   54,574.28   103,829.59 
21,400,000 21,920.02  41,713.95   54,800.05   104,284.34 
21,500,000 22,008.83  41,894.78   55,022.61   104,736.95 
21,600,000 22,098.71  42,077.75   55,245.17   105,193.84 
21,700,000 22,188.59  42,259.65   55,470.94   105,648.59 
21,800,000 22,277.40  42,442.62   55,694.57   106,105.48 
21,900,000 22,367.28  42,623.45   55,917.13   106,558.09 
22,000,000 22,456.09  42,805.35   56,140.76   107,012.84 
22,100,000 22,545.97  42,988.32   56,365.46   107,469.73 
22,200,000 22,635.85  43,169.15   56,588.02   107,922.34 
22,300,000 22,724.66  43,352.12   56,811.65   108,379.23 
22,400,000 22,814.54  43,534.02   57,037.42   108,833.98 
22,500,000 22,904.42  43,714.85   57,259.98   109,286.59 
22,600,000 22,993.23  43,897.82   57,483.61   109,743.48 
22,700,000 23,083.11  44,079.72   57,708.31   110,198.23 
22,800,000 23,172.99  44,261.62   57,930.87   110,655.12 
22,900,000 23,261.80  44,443.52   58,154.50   111,107.73 
23,000,000 23,350.61  44,625.42   58,377.06   111,562.48 
23,100,000 23,441.56  44,807.32   58,602.83   112,019.37 
23,200,000 23,530.37  44,989.22   58,826.46   112,471.98 
23,300,000 23,619.18  45,172.19   59,047.95   112,928.87 
23,400,000 23,710.13  45,353.02   59,273.72   113,383.62 
23,500,000 23,798.94  45,534.92   59,497.35   113,836.23 
23,600,000 23,887.75  45,717.89   59,719.91   114,293.12 
23,700,000 23,978.70  45,898.72   59,945.68   114,747.87 
23,800,000 24,067.51  46,081.69   60,169.31   115,203.69 
23,900,000 24,156.32  46,263.59   60,390.80   115,657.37 
24,000,000 24,246.20  46,444.42   60,614.43   116,112.12 
24,100,000 24,336.08  46,627.39   60,840.20   116,569.01 
24,200,000 24,424.89  46,809.29   61,062.76   117,021.62 
24,300,000 24,514.77  46,991.19   61,286.39   117,478.51 
24,400,000 24,604.65  47,173.09   61,512.16   117,933.26 
24,500,000 24,693.46  47,354.99   61,733.65   118,385.87 
24,600,000 24,783.34  47,536.89   61,957.28   118,842.76 
24,700,000 24,873.22  47,718.79   62,183.05   119,297.51 
24,800,000 24,962.03  47,901.76   62,405.61   119,753.33 
24,900,000 25,051.91  48,083.66   62,629.24   120,207.01 
25,000,000 25,140.72  48,264.49   62,851.80   120,661.76 
25,100,000 25,230.60  48,447.46   63,076.50   121,117.58 
25,200,000 25,320.48  48,629.36   63,300.13   121,571.26 
25,300,000 25,409.29  48,811.26   63,522.69   122,028.15 
25,400,000 25,499.17  48,993.16   63,748.46   122,482.90 
25,500,000 25,589.05  49,175.06   63,972.09   122,935.51 
25,600,000 25,677.86  49,356.96   64,194.65   123,392.40 
25,700,000 25,767.74  49,538.86   64,419.35   123,847.15 
25,800,000 25,857.62  49,721.83   64,642.98   124,302.97 
25,900,000 25,946.43  49,902.66   64,865.54   124,756.65 
26,000,000 26,035.24  50,084.56   65,089.17   125,211.40 
26,100,000 26,126.19  50,267.53   65,314.94   125,667.22 
26,200,000 26,215.00  50,448.36   65,537.50   126,120.90 
26,300,000 26,303.81  50,631.33   65,760.06   126,577.79 
26,400,000 26,394.76  50,813.23   65,985.83   127,031.47 
26,500,000 26,483.57  50,994.06   66,208.39   127,485.15 
26,600,000 26,572.38  51,177.03   66,432.02   127,942.04 
26,700,000 26,663.33  51,358.93   66,657.79   128,396.79 
26,800,000 26,752.14  51,540.83   66,880.35   128,852.61 
26,900,000 26,840.95  51,722.73   67,102.91   129,306.29 
27,000,000 26,930.83  51,904.63   67,325.47   129,761.04 
27,100,000 27,020.71  52,086.53   67,551.24   130,216.86 
27,200,000 27,109.52  52,268.43   67,774.87   130,670.54 
27,300,000 27,199.40  52,451.40   67,997.43   131,127.43 
27,400,000 27,289.28  52,632.23   68,223.20   131,581.11 
27,500,000 27,378.09  52,814.13   68,445.76   132,034.79 
27,600,000 27,467.97  52,997.10   68,668.32   132,491.68 
27,700,000 27,557.85  53,179.00   68,894.09   132,946.43 
27,800,000 27,646.66  53,360.90   69,117.72   133,402.25 
27,900,000 27,736.54  53,542.80   69,340.28   133,855.93 
28,000,000 27,825.35  53,724.70   69,563.91   134,310.68 
28,100,000 27,915.23  53,906.60   69,788.61   134,766.50 
28,200,000 28,005.11  54,088.50   70,011.17   135,220.18 
28,300,000 28,093.92  54,271.47   70,234.80   135,677.07 
28,400,000 28,183.80  54,452.30   70,460.57   136,130.75 
28,500,000 28,273.68  54,634.20   70,683.13   136,584.43 
28,600,000 28,362.49  54,817.17   70,906.76   137,041.32 
28,700,000 28,452.37  54,998.00   71,131.46   137,495.00 
28,800,000 28,542.25  55,180.97   71,354.02   137,951.89 
28,900,000 28,631.06  55,362.87   71,577.65   138,405.57 
29,000,000 28,719.87  55,543.70   71,800.21   138,860.32 
29,100,000 28,810.82  55,726.67   72,025.98   139,316.14 
29,200,000 28,899.63  55,908.57   72,249.61   139,769.82 
29,300,000 28,988.44  56,090.47   72,471.10   140,226.71
29,400,000 29,079.39  56,272.37   72,696.87   140,680.39 
29,500,000 29,168.20  56,454.27   72,920.50   141,134.07 
29,600,000 29,168.20  56,636.17   73,143.06   141,590.96 
29,700,000 29,347.96  56,818.07   73,368.83   142,044.64 
29,800,000 29,436.77  57,001.04   73,592.46   142,501.53 
29,900,000 29,525.58  57,181.87   73,813.95   142,955.21 
30,000,000 29,615.46  57,363.77   74,037.58   143,408.89 
หมายเหตุ:

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

ดูทั้งหมด ประกันภัยที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์