ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันกอล์ฟ golf insurance

  • ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายในขณะที่ท่านกำลังเล่นหรือฝึกซ้อมกอล์ฟอยู่ ณ สโมสรกอล์ฟหรือสนามกอล์ฟที่ได้รับการรับรอง
  • คุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายรวมถึงการรักษาพยาบาล ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่มีเหตุให้เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์กอล์ฟและรวมถึงรางวัล "โฮล-อิน-วัน"

คุณสมบัติหลัก

  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกวงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกาย/การสูญเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 200,000 บาท
  • ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟวงเงินสูงสุด 20,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

  • เงินรางวัลสำหรับ "โฮล-อิน-วัน" วงเงินสูงสุด 15,000 บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

500,000

2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

2.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 200,000
2.2 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000 / สัปดาห์
2.3 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000 / สัปดาห์
2.4 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 

3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย

20,000

4. รางวัลพิเศษ สำหรับ โฮล-อิน-วัน

4.1 การแข่งขันเป็นทางการ 15,000
4.2 การแข่งขันทั่วไป 10,000
เบี้ยประกันภัยรายปีรวม
เบี้ยประกันภัยรายปีรวม (บาท)
[รวมอากรแสตมป์และภาษี]
913.48 บาท
ดูทั้งหมด ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ผลิตภัณฑ์