×

แผนประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟของท่านคือ

 

913.78 บาท

(ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ)

สนใจทำประกันภัย
ความคุ้มครอง
เงื่อนไขและข้อยกเว้น
จำนวนจำกัดความรับผิด (บาท)
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในขณะฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
500,000
2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
บริษัทให้การคุ้มครองการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องจากอุบัติเหตุในขณะที่ฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ และทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้
 
2.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 200,000
2.2 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000 บาท / สัปดาห์
2.3 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000 บาท / สัปดาห์
2.4 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ต่อการสูญเสียหรือเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
บริษัทให้ความคุ้มครองถึงความสูญหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องจากอุบัติเหตุในขณะที่ฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือในขณะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ หมายความถึงไม้กอล์ฟ, ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุง กอล์ฟ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย การจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับความสูญ หายหรือความเสียหายของไม้กอล์ฟนั้น บริษัทจะชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการ ทดแทนทรัพย์สิน (Replacement Value) แต่ไม่เกิน 15% ของจำนวนเงินจำกัด ความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง กรมธรรม์ประกันภัย ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน ทั้งนี้จะไม่ นำค่าเสื่อมมาคำนวณค่าสินไหมทดแทน
20,000
4. รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน  
4.1 การแข่งขันเป็นทางการ
ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลในกรณี "โฮล-อิน-วัน" ได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ภายใต้กฎระเบียบในการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม
15,000
4.2 การแข่งขันทั่วไป
ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลในกรณี "โฮล-อิน-วัน" ได้ในการแข่งขันทั่วไป
นอกเหนือจากการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.1
10,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 913.78 บาท1.ไม่รับประกันภัยนักกอล์ฟอาชีฟ
2.ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20- 70 ปี
3.คุ้มครองเฉพาะภายในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะภายในประเทศไทยเท่านั้น


กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้.:
1.สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
2.ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
3.การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ


1.ไม่รับประกันภัยนักกอล์ฟอาชีฟ
2.ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20- 70 ปี
3.คุ้มครองเฉพาะภายในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะภายในประเทศไทยเท่านั้น


กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้.:
1.สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
2.ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
3.การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ
×

แผนประกันภัยผู้กอล์ฟที่ท่านสนใจ
ราคาเบี้ยประกันภัย 913.78 บาท (ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ)

×