ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Fix)

ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Fix)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันมะเร็ง

แผนประกันมะเร็งที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งแรก และมีผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา พร้อมทั้งผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำ

คุณสมบัติหลัก

 • อายุ 1-54 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์
 • มีผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา
 • มีผลประโยชน์ชดเชยการตรวจวินิจฉัยซ้ำ

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า
 • ให้ความคุ้มครองการตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งแรก สูงสุด 500,000 บาท
 • มีผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา สูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 10,000 บาท และสูงสุดต่อปีไม่เกิน 50,000 บาท
 • มีผลประโยชน์ชดเชยการตรวจวินิจฉัยซ้ำสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

แผนประกันภัยโรคมะเร็ง Simple Fix
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

1. การประกันภัยโรคมะเร็ง  (ไม่คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง)

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

2. โรคมะเร็งผิวหนัง (เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยความคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็ง)*

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
เบี้ยประกันภัย
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวมรายปี (บาท) รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1-34 625 1,240 1,860 2,480 3,100
35-39 780 1,565 2,345 3,125 3,905
40-44 1,000 1,995 2,990 3,985 4,980
45-49 1,675 3,350 5,025 6,700 8,375
50-54 1,900 3,800 5,700 7,600 9,500
55-64 (ต่ออายุเท่านั้น) เบี้ยประกันภัยตามอายุแรกเข้า
แผนประกันภัยโรคมะเร็ง Full Fix
ความคุ้มครอง
Coverage จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

1. การประกันภัยโรคมะเร็ง  (ไม่คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง)

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

2. โรคมะเร็งผิวหนัง (เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยความคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็ง)*

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

3. ผลประโยชน์การทำเคมีบำบัดและ/หรือรังสีรักษา

         

สูงสุดต่อครั้ง

5,000 5,000 5,000 10,000 10,000

สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย

25,000 25,000 25,000 50,000 50,000

4. ผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำ

5,000 5,000 5,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัย
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวมรายปี (บาท) รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1-34 800 1,420 2,040 2,835 3,455
35-39 1,015 1,790 2,570 3,580 4,360
40-44 1,290 2,285 3,280 4,570 5,560
45-49 2,210 3,915 5,620 7,830 9,530
50-54 2,965 5,250 7,535 10,495 12,785
55-64 (ต่ออายุเท่านั้น) เบี้ยประกันภัยตามอายุแรกเข้า
เงื่อนไขการรับประกันภัย
หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 54 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์
 3. เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า
 4. คุ้มครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ Cancer Fix นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 8. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งอื่นๆ กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อยู่ก่อนแล้ว หากมีความประสงค์ต้องการซื้อแผน Cancer Fix เพิ่มเติม ทุนประกันภัยของแผนนี้เมื่อรวมกับแผนเดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
 9. *  หากผู้ขอเอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโรคมะเร็งเต็มตามจำนวนแล้ว  ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโรคมะเร็งผิวหนังได้อีก
ข้อยกเว้นสำคัญ
ข้อยกเว้นที่สำคัญ
 1. โรคมะเร็งในผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) หรือติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือมีผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV
 2. ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม
 3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันสุขภาพ ผลิตภัณฑ์