นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของกลุ่มบริษัท MS&AD ประกันภัย

กลุ่มบริษัท MS&AD ประกันภัยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณค่าองค์กรและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน สามารถตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ด้วยการดำเนินการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ


กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น จากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทาน และยังมีการดำเนินกิจกรรมและสื่อสารโดยยึดมั่นในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ

 

1. แนวทางการดำเนินการขั้นพื้นฐาน

(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และปฏิญญาต่างๆในการเคารพสิทธิมนุษยชน

(i) กลุ่มบริษัทฯเคารพต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น (*1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (*2) หลักจรรยาบรรณในการทำธุรกิจว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (*3) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

(ii) นอกจากนี้แล้วยังปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆในแต่ละประเทศและภูมิภาคที่ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และแสวงหาหนทางต่างๆด้วยการเคารพในหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆที่มีข้อขัดแย้ง โดยพิจารณาการดำเนินการตามบริบทในแต่ละประเทศและภูมิภาค

(2) การไม่เลือกปฏิบัติ

กลุ่มบริษัทฯเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ อายุ ชาติพันธุ์ เชื้อสายครอบครัว สถานะทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา ลักษณะทางกายภาพ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ หรือผู้มีครรภ์

(3) วัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิมนุษยชน

(i) ด้วยค่านิยมของกลุ่มบริษัทฯที่ว่า "การบรรลุความสำเร็จในการเติบโตร่วมกันด้วยการเคารพในความแตกต่างของบุคคลและความคิดเห็น และด้านการแบ่งปันความรู้และความคิด" ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

(ii) กลุ่มบริษัทฯ เคารพคุณค่าที่หลากหลายและมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร โดยคำนึงถึงสุขภาวะทั้งทางกายและจิตใจ รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน

2. การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

กลุ่มบริษัทฯจะจัดทำระบบในการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องตามหลักการชี้แนะขอสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร การให้คำปรึกษาและการรายงาน

(1) การประเมินและการป้องกัน

กลุ่มบริษัทฯ จะทำการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนทั้งที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น และดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและลดความเสี่ยง

(2) การแก้ไข การเยียวยา และการสื่อสาร

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทฯจะดำเนินการอย่างเหมาะสม ในการแก้ข เยียวยา และป้องกันการเกิดซ้ำ นอกจากนี้ หากพบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยส่งผลกระทบกับห่วงโซ่ธุรกิจ จะทำการสื่อสารด้วยความจริงใจ

(3) การศึกษาและการฝึกอบรม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการให้มีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในทุกโอกาสเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับโลก ระดับประเทศหรือภูมิภาค และความเชื่อมโยงกับกับกิจกรรมทางธุรกิจ และการเคารพในสิทธิมนุษยชน

3. ความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินและการประกันภัยระดับโลก

(1) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

จากความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายพื้นฐานของการจัดการข้อมูลลูกค้า กลุ่มบริษัทฯจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัว

(2) ความเกี่ยวข้องในกระบวนการทางธุรกิจ

ในฐานะผู้ก่อตั้งและลงนามในหลักการประกันภัยที่ยั่งยืน (UN Principles of Sustainable Insurance (PSI) และผู้ลงนามในหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (UN Principles for Responsible Investment (PRI)  กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการบรรลุถึงความรับผิดชอบในด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยและการลงทุน

(*1) ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น

(*2) หลักสากล 10 ประการ ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต (UN Global Compact) หลักด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานประกอบด้วย: (1) การสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน; (2) การไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (3) สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง; (4) การขจัดแรงงานบังคับ (5) ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก; และ (6) ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ

(*3) หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานใน 5 เรื่อง: (1) เสรีภาพในการรวมกลุ่มและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง (2) ขจัดแรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงาน (3) ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก (4) ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ และ (5) สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ