Biodiversity

ร่วมกันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นความมหัศจรรย์ที่เชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศกับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ คือปัจจัยที่มีผลต่อทุกชีวิต เพราะระบบนิเวศคือแหล่งกำเนิดของทรัพยากรสำคัญอย่าง อาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค ซึ่งความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพนี้ถูกคุกคามและอยู่ในขั้นวิกฤต ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้านประกันภัย เราคุ้นชินกับการมองทุกสิ่งอย่างลึกซึ้งจนถึงแก่น เราจึงตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนาคตของโลกใบนี้ เพื่อวันนี้ของพวกเรา และเพื่อวันหน้าของลูกหลานที่เรารัก ไปดูกันว่าเส้นทางรักษ์โลกทั่วทั้งเอเชียของเรา จะนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนของทุกคนได้อย่างไรบ้าง

ดูวิดีโอ

Bio country base

เอ็ม เอส ไอ จี ประเทศไทยเรามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยในอนาคต

โครงการปลูกป่าชายเลน
ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี

การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ คือหนึ่งในพันธกิจสำคัญของเรา

พันธกิจหลักของเอ็ม เอส ไอ จี คือการร่วมแรงร่วมใจช่วยขับเคลื่อนสังคม และรักษาอนาคตที่ยั่งยืนของโลกใบนี้ ด้วยการนำเสนอธุรกิจประกันภัย และบริการทางการเงินระดับโลกที่จะทำให้ทุกชีวิตปลอดภัยและอุ่นใจอยู่เสมอ

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และอุปสรรคต่างๆ มากมายที่คนในสังคมต้องเผชิญทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติและอุบัติเหตุที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ลดน้อยลง จำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้น ค่ารักษาพยาบาลที่สูงลิบ และความเหลื่อมล้ำที่เป็นอุปสรรคในสังคม นี่คือเหตุผลที่ทำให้เราผสานเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ามาเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางธุรกิจของเรา โดยเราตั้งปณิธานว่าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเราจะช่วยขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปได้

ความคืบหน้าล่าสุดของเรา

TravelEasy Pre-Ex (MSIG Singapore)

TravelEasy Pre-Ex
(เอ็ม เอส ไอ จี สิงคโปร์)

มอบโอกาสที่เท่าเทียมให้กับนักเดินทางที่ตรวจพบโรคประจำตัวที่เป็นมาอยู่ก่อนแล้ว สามารถทำประกันภัยการเดินทางได้

Save Trees, Save Earth (MSIG Hong Kong)

Save Trees, Save Earth
(เอ็ม เอส ไอ จี ฮ่องกง)

ตั้งแต่ปี 2014 เอ็ม เอส ไอ จี ฮ่องกงลดการใช้ทรัพยากรกระดาษโดยการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ eCommerce และแอพพลิเคชั่นมือถือ ซึ่งเทียบเท่ากับลดการตัดต้นไม้ไปได้กว่า 800 ต้น (หรือปริมาณต้นไม้มากกว่า 50% ของต้นไม้ในสวนเกาลูน)

Telematics (MSI Japan)

Telematics
(มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ ญี่ปุ่น)

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัยแก่สังคมในวงกว้าง พร้อมทั้งช่วยคลายความกังวลให้กับคนทางบ้านที่กำลังห่วงคนขับรถบนท้องถนน

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในองค์กรของเราให้ตอบรับกับกระแสโลก คือกุญแจดอกสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า เราพร้อมที่จะสนับสนุนโลกของเราให้ก้าวสู่สังคมที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตของเราและลูกหลานที่เรารัก

เรายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องบนเส้นทางของการสร้างความยั่งยืนทั้งภูมิภาคนี้ โดยเน้นความสำคัญเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ ในเส้นทางนี้เราคือองค์กรที่พร้อมผลักดันสังคมให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง และดูแลโลกให้คงความอุดมสมบูรณ์ พร้อมหล่อเลี้ยงอีกหลายร้อยหลายพันล้านชีวิตในอนาคต

&nbps;

เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพบ้าง?

เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพบ้าง?

สิ่งมีชีวิตบนโลกประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งพืช สัตว์ แมลง และจุลินทรีย์นับล้านๆตัว ที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบนิเวศที่หลากหลาย ตั้งแต่ในแม่น้ำ ป่าดิบชื้นไปจนถึงทะเลทราย และมหาสมุทร ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยจะคอยเกื้อกูลกัน เรียกว่า Biodiversity คำว่า ‘Bio’ แปลว่า ชีวิต ส่วนคำว่า ‘Diversity’ แปลว่า ความหลากหลาย ดังนั้น Biodiversity คือความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเอง

ทำไมความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญต่ออนาคตของพวกเรา?

ทำไมความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญต่ออนาคตของพวกเรา?

โลกของเราคือใยแมงมุมที่ซับซ้อน ประกอบด้วยเส้นโยงใยต่างๆ มากมาย โดยเส้นใยแต่ละเส้นเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ และเส้นใยทุกเส้นมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเหนียวแน่น ผืนป่าคือบ้านของสัตว์ สัตว์กินพืชเป็นอาหาร ผึ้งและแมลงต่างๆ มีหน้าที่ผสมพันธุ์พืช พืชต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์เพื่อการเติบโต ดินอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยเชื้อราที่คอยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆ สิ่งมีชีวิตในแต่ละสายพันธุ์ต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ในระบบนิเวศธรรมชาติและคอยช่วยหล่อเลี้ยงประชากรโลกที่มีมากกว่า 7 พันล้านคนให้ยังคงดำรงชีวิตได้อย่างปรกติสุขสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึง คือหากสายสัมพันธ์ใดสายสัมพันธ์หนึ่งขาดตอนไป เมื่อนั้นโลกใยแมงมุมของเราก็จะเริ่มแปรปรวน และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่อย่างต่อเนื่อง

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ เป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไว้ด้วยกันบนโลกใบนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพ คือหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกให้ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการดำรงชีวิต ระบบนิเวศธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของทรัพยากร และอื่นๆอีกมากมายหลายสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ ดังต่อไปนี้

biodiversity

แหล่งอาหารที่ยั่งยืน

biodiversity

แหล่งน้ำสะอาด

biodiversity

ยารักษาโรค

biodiversity

แหล่งออกซิเจน

biodiversity

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

biodiversity

สภาพภูมิอากาศที่ตรงตามฤดู

biodiversity

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ลดลง

ทำไมความหลากหลายทางชีวภาพถึงถูกคุกคาม?

ทำไมความหลากหลายทางชีวภาพถึงถูกคุกคาม?

.

 

 

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้ลดจำนวนลงกว่า 60%* และมีการคาดการณ์ว่าจะลดจำนวนลงต่อไปเรื่อยๆ

 

ซึ่งพวกเราทุกคนคือตัวการสำคัญที่ทำให้
ความหลากหลายทางชีวภาพลดความสมบูรณ์ลงไป
ทั้งจากการตัดไม้ทำลายป่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
รวมถึงการทิ้งขยะพลาสติก
และสารเคมีอันตรายลงไปในแม่น้ำและท้องทะเล

 

การบริโภคที่ขาดความรับผิดชอบ และการพัฒนาแบบไม่คำนึงถึงความยั่งยืน ได้ทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ จนไปเร่งอัตราการเกิดภาวะโลกร้อนให้สูงขึ้น และลุกลามไปสู่การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่อีกด้วย เมื่อเราได้รับรู้แล้วว่า เราคือต้นตอของปัญหา เราควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองความคิดและพฤติกรรม เพื่อร่วมมือร่วมใจกันหาทางออกเพื่ออนาคตที่ยังยืนให้กับพวกเราทุกคน

*แหล่งข้อมูล: จำนวนสัตว์ป่าลดลงถึง 60% ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา (WWF Living Planet Report 2018)

&nbps;

ค้นหาว่า MSIG สร้างความแตกต่างในเอเชียได้อย่างไร

 • 300000

  ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่กว่า
  350 เฮกตาร์

 • 185

  ครอบครัวที่ได้รับการฝึกอบรม
  วิธีการเพาะปลูก

 • 337

  นักเรียนที่ได้อบรมในชั้นเรียน
  ความหลากหลายทางชีวภาพ
  และสิ่งแวดล้อมศึกษา

 • 97057

  เมล็ดที่ถูกแจกจ่ายเพื่อเพาะปลูก

 • 165

  ครูที่ได้รับการอบรมเรื่อง
  สิ่งแวดล้อมศึกษา

 • 23

  สายพันธุ์นกที่ได้รับการบันทึก
  เพิ่มเติมในฐานข้อมูล

 • 21300

  ต้นโกงกางที่ถูกปลูก

 • 22

  โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ
  สิ่งแวดล้อมศึกษา

 • 9

  สายพันธุ์ผีเสื้อที่ได้รับการบันทึก
  เพิ่มเติมในฐานข้อมูล