ประกันภัยการเดินภายในประเทศ (Trip Easy)

ประกันภัยการเดินภายในประเทศ (Trip Easy)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • แผนประกันการเดินทาง Trip Easy ดูแลคุณและครอบครัว อุ่นใจและปลอดภัยตลอดการเดินทางภายในประเทศ รวมทั้งการเดินทางเป็นหมู่คณะ

คุณสมบัติหลัก

  • อายุ 1-75 ปีบริบูรณ์
  • ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 15 บาทต่อวัน
  • ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
  • มีแผนหลากหลายความคุ้มครองให้เลือกซื้อ ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา สูงสุด 1,000,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

100,000 200,000  300,000  400,000  500,000  600,000  700,000  800,000  900,000  1,000,000 

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล

10,000 20,000  30,000  40,000  50,000  60,000  70,000  80,000  90,000  100,000 

3. การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย

- - - - - - - - - -
จำนวนวัน เบี้ยประกันภัย (บาท)

1

15 28 42 55 68 82 95 108 122 135

3

28 55 82 108 135 162 189 215 242 270

5

37 73 109 145 181 217 253 290 326 362

7

42 82 122 162 202 242 283 323 363 403

10

47 92 137 182 228 274 319 364 409 455

14

58 115 171 228 285 342 398 455 511 569

17

63 125 186 248 311 372 434 496 558 620

21

73 145 217 290 362 434 506 579 651 723

24

80 158 236 315 393 471 550 628 706 785

27

87 172 257 344 429 514 600 686 771 857

31

96 191 286 381 475 571 665 760 855 950

45

116 230 345 459 574 688 803 917 1,031 1,146

60

135 270 403 538 671 806 940 1,074 1,208 1,342

90

164 327 490 653 816 979 1,142 1,305 1,468 1,631

120

193 385 577 768 960 1,152 1,344 1,535 1,728 1,920

150

222 444 666 888 1,110 1,332 1,554 1,775 1,997 2,219

180

251 502 753 1,003 1,254 1,505 1,755 2,006 2,257 2,507
หมายเหต:

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว

ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 11 แผน 12 แผน 13 แผน 14 แผน 15 แผน 16 แผน 17 แผน 18 แผน 19 แผน 20

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

3. การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
จำนวนวัน เบี้ยประกันภัย (บาท)

1

16 30 45 59 73 88 102 117 131 145

3

29 57 85 112 140 168 196 223 251 280

5

40 78 116 154 192 230 269 307 345 383

7

44 86 128 170 212 254 297 340 382 424

10

50 98 146 195 243 292 341 389 437 485

14

61 121 180 240 300 360 420 479 540 599

17

67 133 199 266 331 397 463 530 595 661

21

78 154 230 307 383 459 536 612 688 764

24

85 168 251 335 419 502 586 669 753 837

27

92 182 274 364 455 546 636 727 818 909

31

102 203 305 405 506 608 708 810 911 1,011

45

123 244 366 487 610 731 853 974 1,097 1,218

60

144 288 431 575 718 861 1,004 1,148 1,292 1,435

90

175 350 524 698 873 1,047 1,221 1,396 1,570 1,744

120

206 411 617 822 1,027 1,232 1,438 1,643 1,849 2,053

150

238 475 712 950 1,187 1,424 1,662 1,899 2,136 2,374

180

270 538 806 1,074 1,342 1,610 1,879 2,147 2,415 2,683
หมายเหต:

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

ดูทั้งหมด ประกันภัยการเดินทาง ผลิตภัณฑ์