ประกันภัยโรคสุดฮิต (Seasonal Diseases)

ประกันภัยโรคสุดฮิต (Seasonal Diseases)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันภัยโรคสุดฮิต ประกันสุขภาพ

ประกันภัยโรคสุดฮิต เลือกได้หลายแผนคุ้มครอง โดยจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และ/หรือนอก รวมถึงจ่ายค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากโรคยอดฮิต โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ

คุณสมบัติหลัก

 • เบี้ยเริ่มต้น 299 บาท สบายกระเป๋า
 • เลือกได้ หลายแผน รับมือหลายโรคฮิต
 • รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 30 วัน จากโรคฮิตและอุบัติเหตุ
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากโรคยอดฮิต ทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงสุขภาพ รับทุกอาชีพ

Plan highlights

 • สำหรับคนไทย อายุ 11-70 ปี
 • ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคฮิตที่ระบุไว้ในแต่ละแผน
 • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก สำหรับการรักษาโรคสุดฮิต

แผนความคุ้มครอง

แผนฮิตไม่เลิก
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3

1.  ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  
รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

50,000 50,000 50,000

2.  ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
(คุ้มครองสูงสุด 30 วัน วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

ไม่คุ้มครอง 500 ต่อวัน 500 ต่อวัน

3. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคที่ระบุดังต่อไปนี้
(คุ้มครองสูงสุด 30 วันต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง, ระยะเวลารอคอย 15 วัน)

500 ต่อวัน 500 ต่อวัน 500 ต่อวัน

 

คุ้มครอง 3 โรค 

 • โรคไข้หวัดใหญ่
 • โรคไข้เลือดออก
 • โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

คุ้มครอง 4 โรค

 • โรคไข้หวัดใหญ่
 • โรคไข้เลือดออก
 • โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
 • โรคอาหารเป็นพิษ, โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

คุ้มครอง 8 โรค

 • โรคไข้หวัดใหญ่
 • โรคไข้เลือดออก
 • โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
 • โรคอาหารเป็นพิษ,   โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน
 • โรค มือ เท้า ปากเปื่อย
 • โรคไข้สุกใส
 • โรคฉี่หนู
 • โรคไทฟอยด์หรือโรคไข้รากสาดน้อย
เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์)
299 599 699
แผนฮอตฮิต
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1.  ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  
รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

30,000 30,000 50,000 50,000

2.  ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย
(ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
(คุ้มครองสูงสุด 30 วัน วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง

3.  ผลประโยชน์ข้อ 3.1-3.3  คุ้มครองเฉพาะโรคที่ระบุดังต่อไปนี้ (ระยะเวลารอคอย 15 วัน)

 คุ้มครอง 2 โรค 

โรคไข้หวัดใหญ่ 

โรคไข้เลือดออก

  3.1  ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(จำกัดค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล สูงสุด 3,000 บาทต่อวัน)

30,000 30,000 50,000 50,000

  3.2  ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
(คุ้มครองสูงสุด 3 ครั้งต่อปี)

500
บาทต่อครั้ง/วัน
1,000
บาทต่อครั้ง/วัน
500
บาทต่อครั้ง/วัน
1,000
บาทต่อครั้ง/วัน

  3.3  ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค
(คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

500 ต่อวัน ไม่คุ้มครอง 500 ต่อวัน ไม่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์)
419 449 599 629
ดูทั้งหมด ประกันสุขภาพ ผลิตภัณฑ์