PA กตัญญู (ผู้สูงวัย - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ)

PA กตัญญู (ผู้สูงวัย - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย ประกันPA ผู้สูงอายุ PA กตัญญู

 • ให้ความคุ้มครองผู้สูงวัยเมื่อเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้าย หรือ ฆาตกรรม
 • ให้คุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

คุณสมบัติหลัก

 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงวัย อายุ 40-75 ปีบริบูรณ์
 • และต่ออายุได้ถึง 90 ปี
 • มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 200,000 บาท
 • มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาท
 • มีค่าปลงศพจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง กตัญญู 1 กตัญญู 2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

150,000 200,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

5,000 5,000
3. ค่าปลงศพที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ค่าปลงศพที่เกิดจากอุบัติเหตุ

5,000 10,000
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (รายปี) กตัญญู 1 กตัญญู 2
  1,555 1,800
หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

เงื่อนไขการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ตั้งแต่ 40-75 ปีบริบูรณ์
 2. ขั้นอาชีพ 1-2
 3. มีบัตรสบายดี  ไม่ต้องสำรองจ่าย
อาชีพที่ไม่รับประกันภัย

ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  เช่น  คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม , ช่างยนต์ , ช่างก่อสร้าง , พนักงานในเหมือง , กรรมกร , ชาวประมง , คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน , พนักงานทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง , พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง , นักแข่งรถ , นักร้อง , นักแสดง , นักกีฬา , คนขับรถรับจ้าง นักข่าว , พนักงานรักษาความปลอดภัย , นักการเมือง , คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง , อาสาสมัคร , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน , คนขับรถแท็กซี่ รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน  ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก  คนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ  ผู้มีอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงอันตราย

ดูทั้งหมด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์