มาย โฮม พรีเมี่ยม (My Home Premium)

มาย โฮม พรีเมี่ยม (My Home Premium)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันที่อยู่อาศัย ประกันบ้าน ประกันภัยบ้าน ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกันHome Premium

 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจากภัยน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า และภัยอื่นๆ
 • ให้ความคุ้มครองถึงภัยโจรกรรม ภัยต่อกระจก ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คุณสมบัติหลัก

 • คุ้มครองบ้านและทรัพย์สิน มูลค่าสูงถึง 50 ล้านบาท 
 • คุ้มครองความเสียหายจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยเนื่องจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยธรรมชาติ (รวมถึงภัยน้ำท่วม)  ภัยโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมงทั่วโลกของผู้เอาประกันภัยสูงสุด 200,000 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองภัยน้ำท่วมสูงสุด 120,000 บาท
 • คุ้มครองค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว ในกรณีที่มีความเสียหายเกิน 50%
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าออกของตัวอาคาร
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลและเสื้อผ้าที่เก็บในบ้านจากภัยที่คุ้มครอง
 • ได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อความคุ้มครอง 3 ปี

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย/ จำนวนเงินความรับผิด
1. อัคคีภัย
 • ไฟไหม้  ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)   ภัยระเบิด  ภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ  ภัยจากอากาศยาน  และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 • ควัน

500,000 ขึ้นไป

ภัยธรรมชาติ :

ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลี่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ

รวม 20,000  ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยต่อปี

ภัยเพิ่มเติม :   ความสูญเสียหรือความเสียหายจาก

 • ลูกเห็บ

ไม่เกิน 200,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย

 • ลมพายุ

ไม่เกิน 200,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย

 • แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ

ไม่เกิน 200,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย

 • น้ำท่วม

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย

 • การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

ไม่เกิน 200,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย

 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เกิดจากฟ้าผ่า หรือทำให้เกิดไฟไหม้)

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม)

 • ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
 1. ความสูญเสีย/เสียหายมากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1
   ไม่เกินวันละ 1,000 บาทและไม่เกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2
   ไม่เกินวันละ 500 บาทและไม่เกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 2. ความสูญเสีย/เสียหายเท่ากับมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1
   ไม่เกินวันละ 1,000 บาทและไม่เกิน 200,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2
   ไม่เกินวันละ 500 บาทและไม่เกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกาย

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 • การล้มของเสาอากาศ (ของทีวีหรือวิทยุ) และ/หรือ การหักโค่นของต้นไม้หรือกิ่งไม

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 • ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพตามความจำเป็น สำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา  สำหรับการซ่อมแซมหรือสร้างใหม

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 • ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตรอื่นๆ นอกอาคาร

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

2. โจรกรรม

โจรกรรม (การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ)

 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง

10% ของทุนประกันภัย แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 • ความเสียหายต่ออาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประตู-หน้าต่าง ซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล๊อคและกุญแจ
3. กระจก
 • ที่ติดตั้งตรึงตราเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก)

ไม่เกิน 50,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

4. ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
 • สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)

ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • อ.บ.2 : การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การพูดออกเสียง การรับฟังเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

ไม่เกิน 200,000 บาท (เฉพาะผู้เอาประกันภัยอายุ 1-70 ปี)
ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 • เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ :   สำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่ปกติพักอาศัยด้วย (เช่น คู่สมรส บุตรตามกฎหมาย บิดา/มารดา ญาติ คนรับใช้)  ภายใต้ความคุ้มครองข้อที่ 1 และ 2

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน (สูงสุด 3 คน อายุ 1-70 ปี)
ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
คอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม้ คอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม้
500,000 2,813.03 3,336.26 7,032.04 8,340.65
600,000 2,911.47 3,539.56 7,279.21 8,846.76
700,000 3,009.91 3,741.79 7,524.24 9,355.01
800,000 3,108.35 3,945.09 7,770.34 9,862.19
900,000 3,206.79 4,148.39 8,017.51 10,370.44
1,000,000 3,306.30 4,351.69 8,264.68 10,877.62
1,100,000 3,403.67 4,553.92 8,508.64 11,385.87
1,200,000 3,503.18 4,757.22 8,755.81 11,893.05
1,300,000 3,601.62 4,960.52 9,002.98 12,401.30
1,400,000 3,698.99 5,163.82 9,248.01 12,908.48
1,500,000 3,798.50 5,366.05 9,495.18 13,415.66
1,600,000 3,896.94 5,569.35 9,742.35 13,922.84
1,700,000 3,994.31 5,772.65 9,986.31 14,431.09
1,800,000 4,093.82 5,975.95 10,233.48 14,938.27
1,900,000 4,192.26 6,179.25 10,480.65 15,446.52
2,000,000 4,290.70 6,381.48 10,726.75 15,953.70
2,100,000 4,389.14 6,584.78 10,971.78 16,461.95
2,200,000 4,487.58 6,788.08 11,218.95 16,969.13
2,300,000 4,587.09 6,991.38 11,466.12 17,477.38
2,400,000 4,684.46 7,193.61 11,710.08 17,983.49
2,500,000 4,782.90 7,396.91 11,957.25 18,491.74
2,600,000 4,882.41 7,600.21 12,204.42 18,998.92
2,700,000 4,979.78 7,803.51 12,449.45 19,507.17
2,800,000 5,078.22 8,005.74 12,696.62 20,014.35
2,900,000 5,177.73 8,209.04 12,943.79 20,522.60
3,000,000 5,276.17 8,412.34 13,190.96 21,029.78
3,100,000 5,374.61 8,615.64 13,434.92 21,538.03
3,200,000 5,473.05 8,817.87 13,681.02 22,045.21
3,300,000 5,571.49 9,021.17 13,928.19 22,552.39
3,400,000 5,669.93 9,224.47 14,173.22 23,059.57
3,500,000 5,768.37 9,427.77 14,420.39 23,567.82
3,600,000 5,866.81 9,630.00 14,667.56 24,075.00
3,700,000 5,965.25 9,833.30 14,911.52 24,583.25
3,800,000 6,063.69 10,036.60 15,158.69 25,090.43
3,900,000 6,162.13 10,239.90 15,405.86 25,598.68
4,000,000 6,261.64 10,442.13 15,653.03 26,105.86
4,100,000 6,359.01 10,645.43 15,898.06 26,614.11
4,200,000 6,458.52 10,848.73 16,145.23 27,120.22
4,300,000 6,556.96 11,052.03 16,392.40 27,628.47
4,400,000 6,654.33 11,254.26 16,635.29 28,135.65
4,500,000 6,753.84 11,457.56 16,882.46 28,643.90
4,600,000 6,852.28 11,660.86 17,129.63 29,151.08
4,700,000 6,949.65 11,864.16 17,374.66 29,659.33
4,800,000 7,049.16 12,066.39 17,621.83 30,166.51
4,900,000 7,147.60 12,269.69 17,869.00 30,674.76
5,000,000 7,246.04 12,472.99 18,116.17 31,181.94
5,100,000 7,344.48 12,676.29 18,360.13 31,689.12
5,200,000 7,442.92 12,878.52 18,607.30 32,196.30
5,300,000 7,542.43 13,081.82 18,854.47 32,704.55
5,400,000 7,639.80 13,285.12 19,099.50 33,211.73
5,500,000 7,738.24 13,488.42 19,346.67 33,719.98
5,600,000 7,837.75 13,690.65 19,592.77 34,227.16
5,700,000 7,935.12 13,893.95 19,836.73 34,735.41
5,800,000 8,033.56 14,097.25 20,083.90 35,242.59
5,900,000 8,133.07 14,300.55 20,331.07 35,750.84
6,000,000 8,231.51 14,502.78 20,578.24 36,256.95
6,100,000 8,329.95 14,706.08 20,823.27 36,765.20
6,200,000 8,428.39 14,909.38 21,070.44 37,272.38
6,300,000 8,526.83 15,112.68 21,317.61 37,780.63
6,400,000 8,625.27 15,315.98 21,561.57 38,287.81
6,500,000 8,723.71 15,518.21 21,808.74 38,796.06
6,600,000 8,822.15 15,721.51 22,055.91 39,303.24
6,700,000 8,920.59 15,924.81 22,300.94 39,811.49
6,800,000 9,019.03 16,128.11 22,547.04 40,318.67
6,900,000 9,117.47 16,330.34 22,794.21 40,826.92
7,000,000 9,216.98 16,533.64 23,041.38 41,333.03
7,100,000 9,314.35 16,736.94 23,285.34 41,841.28
7,200,000 9,413.86 16,940.24 23,532.51 42,348.46
7,300,000 9,512.30 17,142.47 23,779.68 42,856.71
7,400,000 9,609.67 17,345.77 24,024.71 43,363.89
7,500,000 9,709.18 17,549.07 24,271.88 43,872.14
7,600,000 9,807.62 17,752.37 24,519.05 44,379.32
7,700,000 9,904.99 17,954.60 24,763.01 44,887.57
7,800,000 10,004.50 18,157.90 25,010.18 45,394.75
7,900,000 10,102.94 18,361.20 25,257.35 45,901.93
8,000,000 10,201.38 18,564.50 25,503.45 46,409.11
8,100,000 10,299.82 18,766.73 25,748.48 46,917.36
8,200,000 10,398.26 18,970.03 25,995.65 47,424.54
8,300,000 10,497.77 19,173.33 26,242.82 47,932.79
8,400,000 10,595.14 19,376.63 26,486.78 48,439.97
8,500,000 10,693.58 19,578.86 26,733.95 48,948.22
8,600,000 10,793.09 19,782.16 26,981.12 49,455.40
8,700,000 10,890.46 19,985.46 27,226.15 49,963.65
8,800,000 10,988.90 20,188.76 27,473.32 50,469.76
8,900,000 11,088.41 20,390.99 27,720.49 50,978.01
9,000,000 11,186.85 20,594.29 27,967.66 51,485.19
9,100,000 11,285.29 20,797.59 28,211.62 51,993.44
9,200,000 11,383.73 21,000.89 28,457.72 52,500.62
9,300,000 11,482.17 21,203.12 28,704.89 53,008.87
9,400,000 11,580.61 21,406.42 28,949.92 53,516.05
9,500,000 11,679.05 21,609.72 29,197.09 54,024.30
9,600,000 11,777.49 21,813.02 29,444.26 54,531.48
9,700,000 11,875.93 22,015.25 29,688.22 55,038.66
9,800,000 11,974.37 22,218.55 29,935.39 55,545.84
9,900,000 12,072.81 22,421.85 30,182.56 56,054.09
10,000,000 12,172.32 22,625.15 30,429.73 56,561.27
10,100,000 12,254.71 22,812.40 30,637.31 57,032.07
10,200,000 12,338.17 23,000.72 30,845.96 57,501.80
10,300,000 12,422.70 23,189.04 31,055.68 57,971.53
10,400,000 12,505.09 23,377.36 31,262.19 58,441.26
10,500,000 12,588.55 23,564.61 31,471.91 58,912.06
10,600,000 12,673.08 23,752.93 31,680.56 59,381.79
10,700,000 12,755.47 23,941.25 31,888.14 59,851.52
10,800,000 12,838.93 24,128.50 32,097.86 60,321.25
10,900,000 12,923.46 24,316.82 32,307.58 60,792.05
11,000,000 13,006.92 24,505.14 32,517.30 61,261.78
11,100,000 13,089.31 24,692.39 32,722.74 61,731.51
11,200,000 13,173.84 24,880.71 32,932.46 62,201.24
11,300,000 13,257.30 25,069.03 33,142.18 62,672.04
11,400,000 13,339.69 25,257.35 33,349.76 63,141.77
11,500,000 13,423.15 25,444.60 33,558.41 63,611.50
11,600,000 13,507.68 25,632.92 33,768.13 64,081.23
11,700,000 13,590.07 25,821.24 33,974.64 64,552.03
11,800,000 13,673.53 26,008.49 34,184.36 65,021.76
11,900,000 13,758.06 26,196.81 34,394.08 65,491.49
12,000,000 13,841.52 26,385.13 34,602.73 65,961.22
12,100,000 13,923.91 26,572.38 34,810.31 66,432.02
12,200,000 14,008.44 26,760.70 35,020.03 66,901.75
12,300,000 14,091.90 26,949.02 35,229.75 67,371.48
12,400,000 14,174.29 27,137.34 35,435.19 67,841.21
12,500,000 14,258.82 27,324.59 35,644.91 68,312.01
12,600,000 14,342.28 27,512.91 35,854.63 68,781.74
12,700,000 14,424.67 27,701.23 36,062.21 69,251.47
12,800,000 14,509.20 27,888.48 36,271.93 69,721.20
12,900,000 14,592.66 28,076.80 36,480.58 70,192.00
13,000,000 14,676.12 28,265.12 36,690.30 70,661.73
13,100,000 14,758.51 28,452.37 36,896.81 71,131.46
13,200,000 14,843.04 28,640.69 37,106.53 71,601.19
13,300,000 14,926.50 28,829.01 37,315.18 72,071.99
13,400,000 15,008.89 29,017.33 37,522.76 72,541.72
13,500,000 15,093.42 29,204.58 37,732.48 73,011.45
13,600,000 15,176.88 29,392.90 37,942.20 73,481.18
13,700,000 15,259.27 29,581.22 38,148.71 73,951.98
13,800,000 15,343.80 29,768.47 38,357.36 74,421.71
13,900,000 15,427.26 29,956.79 38,567.08 74,891.44
14,000,000 15,510.72 30,145.11 38,776.80 75,361.17
14,100,000 15,594.18 30,332.36 38,984.38 75,831.97
14,200,000 15,677.64 30,520.68 39,193.03 76,301.70
14,300,000 15,761.10 30,709.00 39,402.75 76,771.43
14,400,000 15,843.49 30,897.32 39,609.26 77,241.16
14,500,000 15,928.02 31,084.57 39,818.98 77,711.96
14,600,000 16,011.48 31,272.89 40,028.70 78,181.69
14,700,000 16,093.87 31,461.21 40,235.21 78,651.42
14,800,000 16,178.40 31,648.46 40,444.93 79,121.15
14,900,000 16,261.86 31,836.78 40,654.65 79,591.95
15,000,000 16,345.32 32,025.10 40,864.37 80,061.68
15,100,000 16,428.78 32,212.35 41,069.81 80,531.41
15,200,000 16,512.24 32,400.67 41,279.53 81,001.14
15,300,000 16,595.70 32,588.99 41,489.25 81,471.94
15,400,000 16,679.16 32,777.31 41,696.83 81,941.67
15,500,000 16,762.62 32,964.56 41,906.55 82,411.40
15,600,000 16,846.08 33,152.88 42,115.20 82,881.13
15,700,000 16,929.54 33,341.20 42,321.71 83,351.93
15,800,000 17,013.00 33,528.45 42,531.43 83,821.66
15,900,000 17,096.46 33,716.77 42,741.15 84,291.39
16,000,000 17,179.92 33,905.09 42,949.80 84,761.12
16,100,000 17,263.38 34,092.34 43,157.38 85,231.92
16,200,000 17,346.84 34,280.66 43,367.10 85,701.65
16,300,000 17,430.30 34,468.98 43,576.82 86,171.38
16,400,000 17,513.76 34,657.30 43,783.33 86,641.11
16,500,000 17,597.22 34,844.55 43,991.98 87,111.91
16,600,000 17,680.68 35,032.87 44,201.70 87,581.64
16,700,000 17,764.14 35,221.19 44,409.28 88,051.37
16,800,000 17,847.60 35,408.44 44,619.00 88,521.10
16,900,000 17,931.06 35,596.76 44,827.65 88,991.90
17,000,000 18,015.59 35,785.08 45,037.37 89,461.63
17,100,000 18,097.98 35,972.33 45,243.88 89,931.36
17,200,000 18,181.44 36,160.65 45,453.60 90,401.09
17,300,000 18,265.97 36,348.97 45,663.32 90,871.89
17,400,000 18,348.36 36,537.29 45,869.83 91,341.62
17,500,000 18,431.82 36,724.54 46,079.55 91,811.35
17,600,000 18,515.28 36,912.86 46,289.27 92,281.08
17,700,000 18,598.74 37,101.18 46,495.78 92,751.88
17,800,000 18,682.20 37,288.43 46,704.43 93,221.61
17,900,000 18,765.66 37,476.75 46,914.15 93,691.34
18,000,000 18,850.19 37,665.07 47,123.87 94,161.07
18,100,000 18,932.58 37,852.32 47,331.45 94,631.87
18,200,000 19,016.04 38,040.64 47,541.17 95,101.60
18,300,000 19,100.57 38,228.96 47,749.82 95,571.33
18,400,000 19,182.96 38,417.28 47,956.33 96,041.06
18,500,000 19,266.42 38,604.53 48,166.05 96,511.86
18,600,000 19,350.95 38,792.85 48,375.77 96,981.59
18,700,000 19,433.34 38,981.17 48,582.28 97,451.32
18,800,000 19,516.80 39,168.42 48,792.00 97,921.05
18,900,000 19,600.26 39,356.74 49,001.72 98,391.85
19,000,000 19,684.79 39,545.06 49,211.44 98,861.58
19,100,000 19,767.18 39,732.31 49,416.88 99,331.31
19,200,000 19,850.64 39,920.63 49,626.60 99,801.04
19,300,000 19,935.17 40,108.95 49,836.32 100,271.84
19,400,000 20,017.56 40,297.27 50,043.90 100,741.57
19,500,000 20,101.02 40,484.52 50,253.62 101,211.30
19,600,000 20,185.55 40,672.84 50,462.27 101,681.03
19,700,000 20,267.94 40,861.16 50,668.78 102,151.83
19,800,000 20,351.40 41,048.41 50,878.50 102,621.56
19,900,000 20,435.93 41,236.73 51,088.22 103,091.29
20,000,000 20,519.39 41,425.05 51,296.87 103,561.02
หมายเหตุ:

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

ดูทั้งหมด ประกันภัยที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์