ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองรถหายจากการโจรกรรม
 • คุ้มครองไฟไหม้
 • คุ้มครองการบาดเจ็บร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุณสมบัติหลัก

 • ซ่อมอู่ประกัน
 • เบี้ยประกันสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 3,099 บาท
 • ระบุทุนประกันภัย สำหรับรถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายของรถจากไฟไหม้ลูกโจรกรรม สูงสุด 100,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 12 ที่นั่ง )
รถกระบะบรรทุก
(น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก            
ต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก

 

500,000

บาท/คน

 

500,000

บาท/คน

 

500,000

บาท/คน

 

500,000

บาท/คน

 

500,000

บาท/คน

 

500,000

บาท/คน

 

10,000,000

บาท/ครั้ง

10,000,000

บาท/ครั้ง

10,000,000

บาท/ครั้ง

10,000,000

บาท/ครั้ง

10,000,000

บาท/ครั้ง

10,000,000

บาท/ครั้ง

ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

600,000

บาท/ครั้ง

600,000

บาท/ครั้ง

600,000

บาท/ครั้ง

600,000

บาท/ครั้ง

600,000

บาท/ครั้ง

600,000

บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองเอกสารแนบท้าย
 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

 

 

ค่ารักษาพยาบาล 

 

 

การประกันภัยผู้ขับขี่

 

100,000

(7 ที่นั่ง) บาท/คน

 

100,000

(7 ที่นั่ง) บาท/คน

 

200,000 

บาท/ครั้ง

 

100,000

(7 ที่นั่ง) บาท/คน

 

100,000

(7 ที่นั่ง) บาท/คน

 

200,000 

บาท/ครั้ง 

 

100,000

(5  ที่นั่ง) บาท/คน

 

100,000

(5  ที่นั่ง) บาท/คน

 

200,000

 บาท/ครั้ง

 

100,000

(5  ที่นั่ง) บาท/คน

 

100,000

(5  ที่นั่ง) บาท/คน

 

200,000

 บาท/ครั้ง 

 

100,000

(3  ที่นั่ง) บาท/คน

 

100,000

(3  ที่นั่ง) บาท/คน

 

200,000 

บาท/ครั้ง

 

100,000

(3  ที่นั่ง) บาท/คน

 

100,000

(3  ที่นั่ง) บาท/คน

 

200,000

บาท/ครั้ง

รถยนต์สูกหาย/ไฟไหม้  (ต่อครั้ง)

50,000 

100,000 

50,000 

100,000 

50,000 

100,000 

เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 12 ที่นั่ง )
รถกระบะบรรทุก
(น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน)
เบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระต่อปี (บาท)
(รวมภาษีอากร ยังไม่รวม พ.ร.บ.)

3,099

3,599

4,999

5,499

4,299

4,649

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รับประกันภัยอายุรถไม่เกิน 20 ปี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาต่ออายุตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ไม่รับโอนส่วนลดประวัติดีทุกกรณี

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์