ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ความคุ้มครองชีวิต และรถของคู่กรณี พร้อมค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

คุณสมบัติหลัก

  • เบี้ยประกัยภัยถูก เริ่มต้น 1,850 บาท
  • คุ้มครองรถคู่กรณี
  • ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 50,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองการประกันตัวขับขี่ 100,000 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

  • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และทุพพลภาพถาวร สูงสุด 100,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
รถกระบะบรรทุก
(น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน)
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก

 

300,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

 

300,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
600,000 บาท / ครั้ง 600,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ที่นั่ง)

ค่ารักษาพยาบาล (ที่นั่ง)

การประกันตัวผู้ขับขี่

100,000 (7) บาท / คน

50,000 (7) บาท / คน

100,000 บาท / ครั้ง

100,000 (3) บาท / คน

50,000 (3) บาท / คน

100,000 บาท / ครั้ง

เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
รถกระบะบรรทุก
(น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน)
เบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระต่อปี (บาท)
(รวมภาษี อากร ยังไม่รวม พ.ร.บ.)
1,850 บาท 2850 บาท
เงื่อนการรับประกันภัย
  • สำหรับรถส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ต้องไม่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล
  • รับประกันภัยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 25 ปี (นับจากวันที่จดทะเบียน)
  • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate (ราคาเบี้ยประกันภัยแบบคงที่)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับแผนต่ออายุประกันภัยหากมีการ เรียกร้องค่าสินไหมในปีที่เอาประกันตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปและมูลค่าการเรียกร้องสินไหมเกิน 200% ติดต่อกัน 2 ป

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์