บ้าน อีซี่ (Baan Easy)

บ้าน อีซี่ (Baan Easy)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันที่อยู่อาศัย ประกันบ้าน ประกันภัยบ้าน ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกันบ้าน อีซี่ Baan Easy

 • คุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริงสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และภัยอื่นๆ 
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายจาก ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติหลัก

 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัยตามความเสียหายที่แท้จริง ในวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท 
 • คุ้มครองความเสียหายจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า โจรกรรม และภัยอื่นๆ
 • คุ้มครองความเสียหายจาก ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ สูงสุด 500,000 บาท
 • คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 500,000 บาท 
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง 

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัยตามความเสียหายที่แท้จริง ในวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,100 บาทต่อปี
 • คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 500,000 บาท 
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 1 ครั้งต่อปี
 • ได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อความคุ้มครอง 3 ปี

แผนความคุ้มครอง

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Baan Easy 1 Baan Easy 2 Baan Easy 3 Baan Easy 4

ทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัย

 • เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราเครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย (ทั้งนี้ยกเว้น วอลเปเปอร์ และทรัพย์สินส่วนบุคคล  เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารพกพาทุกประเภท และ/หรือกล้องถ่ายรูป วีดีโอ และ/หรือ สื่อบันทึกต่างๆ)

วงเงิน

200,000 บาท

วงเงิน

300,000 บาท

วงเงิน

500,000 บาท

วงเงิน

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย/ จำนวนเงินความรับผิด (บาท)

ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและต่อปี

1. อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
 • ไฟไหม้  ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)   ภัยระเบิด  ภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ  ภัยจากอากาศยาน  และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
200,000 300,000 500,000 1,000,000
 • ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลี่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ (รวมทุกภัย)

20,000  20,000  20,000  20,000

 ภัยเพิ่มเติม :   ความสูญเสียหรือความเสียหายจาก

 • ลูกเห็บ
100,000  150,000  250,000  500,000 
 • ลมพายุ
100,000  150,000  250,000  500,000 
 • แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
100,000  150,000  250,000  500,000 
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เกิดจากฟ้าผ่า หรือทำให้เกิดไฟไหม้)
20,000  30,000 50,000  100,000 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม)

 • ทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกาย
20,000  20,000 20,000  20,000 
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
20,000  20,000  20,000  20,000 
 • การล้มของเสาอากาศ (ของทีวีหรือวิทยุ) และ/หรือ การหักโค่นของต้นไม้หรือกิ่งไม้
20,000  20,000  20,000  20,000 
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
20,000  20,000 20,000  20,000 
 • ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพตามความจำเป็น สำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา  สำหรับการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่
20,000  20,000  20,000  20,000
 • ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร
20,000  20,000  20,000  20,000 
2. โจรกรรม

โจรกรรม (การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ)

 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
 • ความเสียหายต่ออาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประตู-หน้าต่าง ซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล๊อคและกุญแจ
20,000  30,000  50,000  100,000 
3. ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)

50,000 

 

150,000 

 

250,000

 

500,000

 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 1 ครั้งต่อปี

ไม่คุ้มครอง

คุ้มครอง 

คุ้มครอง

คุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย 1 ปี (บาท)  1,099.96   1,499.07   1,899.25   2,899.70 
เบี้ยประกันภัย 3 ปี (บาท)  2,748.83   3,747.14   4,746.52   7,249.25 
หมายเหตุ:
 • แผนประกันภัยนี้สำหรับบ้านที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย และราคาบ้านไม่เกิน 10 ล้านบาท 
 • แผน Baan Easy 1 สามารถเสนอขายได้เฉพาะกรณีราคาบ้านน้อยกว่า 3 ล้านบาทเท่านั้น
 • รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างคอนกรีตล้วนเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 หลัง/คูหา สำหรับแผนความคุ้มครองนี้
 • ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ       

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์