เอส เอ็ม อี ฟิวเจอร์ ออนไลน์ (ร้านค้า ร้านอาหาร และสำนักงาน)

เอส เอ็ม อี ฟิวเจอร์ ออนไลน์ (ร้านค้า ร้านอาหาร และสำนักงาน)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เลือกความคุ้มครองให้เหมาะกับธุรกิจด้วยตัวท่านเอง ผ่านแผนประกันภัย SME Future ที่สามารถซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ 

คุณสมบัติหลัก

  • คุ้มครองธุรกิจของท่านจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ วงเงินสูงถึง 50 ล้านบาท
  • รับกรมธรรม์ทันที หลังชำระเบี้ย 
  • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 6 บาท

ไฮไลท์แผนความคุุ้มครอง

  •  คุ้มครองภัยน้ำท่วม สูงสุด 200,000 บาท
  • คุ้มครองภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ เต็มทุนประกันภัย
  • มีเงินทดแทนการสูญเสียรายได้
  • คุ้มครองกรณีทรัพย์สินถูกโจรกรรม
  • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
  • คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสถานที่เอาประกันภัย

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
 
ทุนประกันภัย/วงเงินจำกัดความรับผิด (บาท)

 
แผน Save แผน Gold แผน Platinum
1. อัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติม       
 - ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย 
  
เต็มทุนประกันภัย
 
เต็มทุนประกันภัย
 
เต็มทุนประกันภัย
 
 - ภัยจากการระเบิด 500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
 - ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม 500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
 - ภัยการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ  500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
 - ภัยลมพายุ  500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
 - แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ 
   

500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย

 

 - ภัยลูกเห็บ 500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
 - ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า  50,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
200,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
 - ภัยน้ำท่วม 50,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
200,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
 - การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย 
  
100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
200,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
2. การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้  (สาเหตุจากข้อ 1)
ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปอันสืบเนื่องมาจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายจากภัยที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 
 
10% ของค่าสินไหมทดแทน
 
10% ของค่าสินไหมทดแทน
 
10% ของค่าสินไหมทดแทน
 
3. โจรกรรม 
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่เสียหาย จากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
 
100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
200,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
4. เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยในสถานที่เอาประกันภัยจากสาเหตุข้อ 1 และ 3  ไม่คุ้มครอง 100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
200,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
5. การประกันภัยเงิน
ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำการจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
 
50,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
 
100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
 
200,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
 
6. กระจก 
ความเสียหายของกระจก รวมถึงกรอบและสิ่งตกแต่งบนกระจก จากการแตกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก (ไม่รวมกระจกตู้โชว์ หรือ ชั้นวางของ)
 
50,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
 
100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
 
200,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
 
7. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (ในสถานที่เอาประกันภัย) 
ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือความบกพร่องของสถานที่ประกอบการ ทำให้บุคคลภายนอกได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
 
500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
1,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
2,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 
เงื่อนไขพิเศษ / เอกสารแนบท้าย      
ขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ
 
1,000 บาทต่อคน
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
2,000 บาทต่อคน
ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
5,000 บาทต่อคน
ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 ค่าค้ำยัน รื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์ 
 
10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
 
 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 
 
10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
 
 ค่าวิชาชีพ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ 
  
10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
 
ทรัพย์สินส่วนบุคคล (คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้เอาประกันภัยซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคารที่เอาประกันภัย) 
 
 5,000 บาทต่อคน  100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
 
 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว
  
10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยภูมิสถาปัตย์นอกอาคาร
    
10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยงานศิลปวัตถุ
  
 5,000 บาทต่อชิ้น  50,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง
   
 5,000 บาทต่อต้น  100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร
 
10% ของทุน หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ประเภทธุรกิจเป็นไปตามแผนการรับประกันภัย .

2. สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เท่านั้น

3. สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในเขตอันตราย ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

SME Lists
Occupancy SME Group
ร้านกาแฟ/ร้านเบเกอรี่ (Coffee Shop/ Bakery Shop) Food & Beverage
ร้านอาหาร (Restaurant) Food & Beverage
ร้านขายเครื่องดื่ม (Beverage Store) Food & Beverage
ร้านขายขนมหวาน/ไอศครีม (Candy Shop/Ice Cream Shop) Food & Beverage
คลินิก (Clinic) Servicing Business
อพาร์ทเม้นท์/หอพัก/บ้านเช่า (Apartment/ Dormitory/ Rental House) Servicing Business
โรงเรียน สถานศึกษา รวมถึงสถาบันการเรียนการสอนต่างๆ (School) Servicing Business
มูลนิธิ/สมาคมหรือสโมสร (ไม่รวมถึงไนต์คลับหรือคาบาเรท) (Foundation/Association/Club, excluding Night Clubs/Cabaret) Servicing Business
สำนักงานทั่วไป (ผู้เช่า) (Office / Tanant) Servicing Business
สำนักงานทั่วไป (เจ้าของอาคาร) (Office / Owner) Servicing Business
สถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery) Servicing Business
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) Servicing Business
ร้านเสริมสวย/ตัดผม/ทำเล็บ/สปา/นวดแผนโบราณ (Beauty/Hair Salon/Nail Salon/Spa/ Massage) Servicing Business
โรงแรมไทย (ไม่เกิน 100 ห้อง) (Hotel) Servicing Business
โรงแรมไทย (ไม่เกิน 1,000 ห้อง) (Hotel) Servicing Business
บริการล้างรถ (Car Care) Servicing Business
ร้านถ่ายเอกสาร (Photocopy Shop) Servicing Business
ร้านซักรีดหรือซักแห้ง (Laundry Service Shop) Servicing Business
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Appliance Repair Shop) Servicing Business
ร้านถ่ายรูป/สตูดิโอถ่ายภาพ (Photo Shop/ Studio) Servicing Business
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Appliance Shop) Shop & Beauty
ร้านขายคอมพิวเตอร์/เกมส์ (Computer Shop/Games Shop) Shop & Beauty
ร้านขายกล้องถ่ายรูป (Camera Shop) Shop & Beauty
ร้านค้าปลีก/ของชำร่วย (Retail Shop/Grocery Shop) Shop & Beauty
ร้านขายยา (Drug Store) Shop & Beauty
ร้านขายของเด็กเล่น (Toys Shop) Shop & Beauty
ร้านขายสังฆภัณฑ์/ดอกไม้สดและเทียม (Religious Supplies Shop/Flower Shop) Shop & Beauty
ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ยกเว้นขายไม้) (Construction Materials Shop, excluding Wood suppliers) Shop & Beauty
ร้านขายเครื่องใช้พลาสติก (Plastic Utensil Shop) Shop & Beauty
ร้านขายเสื้อผ้า (Clothing Shop) Shop & Beauty
ร้านขายเครื่องหนัง รองเท้า (Leather Goods and Shoes Shop) Shop & Beauty
ร้านขายนาฬิกา (Watch Shop) Shop & Beauty
ร้านขายกระเป๋าถือ/กระเป๋าเดินทาง (Bag/Luggage Shop) Shop & Beauty
ร้านขายแว่นตา (Glasses Shop) Shop & Beauty
ร้านขายจักรยาน/จักรยานยนต์/แบตเตอรี่รถยนต์ (Bike/Motorcycle Shop/Motor Battery Shop) Shop & Beauty
ร้านขายเครื่องดนตรี (Musical Instrument Shop) Shop & Beauty
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา (Sports Shop) Shop & Beauty
ร้ายขายหนังสือ หนังสือพิมพ์/อุปกรณ์เครื่องเขียน (Book Shop/Stationery Shop) Shop & Beauty
ร้านขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน/เครื่องสุขภัณฑ์ (Home Furniture Shop/Sanitary Ware Shop) Shop & Beauty
ร้านขายอาหารสัตว์ (Animal feedstuff shop) Shop & Beauty
ร้านซุปเปอร์มาเก็ตขนาดเล็ก/มินิมาร์ททั่วไป (Small Supermarket/Minimart) Shop & Beauty
ร้านขายอาหารสดและอาหารแช่แข็ง (Fresh Food and Frozen Food Shop) Shop & Beauty
ร้านขายผักและผลไม้ (Greengrocers Shop) Shop & Beauty
รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์