เอส เอ็ม อี อีซี่ (ร้านค้าและธุรกิจ SME)

เอส เอ็ม อี อีซี่ (ร้านค้าและธุรกิจ SME)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG แผนประกันธุรกิจSME ประกันธุรกิจSME

 • แผนความคุ้มครองออกแบบเพื่อปกป้องดูแลธุรกิจของคุณ สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เพื่อความเหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละประเภทธุรกิจ

คุณสมบัติหลัก

 • คุ้มครองธุรกิจของท่าน มุลค่าสูงถึง 30 ล้านบาท
 • มีความยืดหยุ่น โดยการเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการ
 • คุ้มครองภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บเต็มทุนประกันภัย คุ้มครองภัยน้ำท่วม สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครอความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 5,000,000 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองเงินทดแทนการสูญเสียรายได้จากภัยที่คุ้มครอง สูงสุด 10% ของความเสียหาย
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินจากจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าออกของตัวอาคาร สูงสุด 1,000,000 บาท
 • เงินชดเชยการเสียชิวิตของผู้เอาประกันภัยภายในสถานที่เอาประกันภัยจากภัยที่ระบุคุ้มครอง
 • คุ้มครองความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ สูงสุด 500,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง Standard Plan Build Your Own
ทุนประกันภัย/วงเงินจำกัดความรับผิด (บาท) ทุนประกันภัย/วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดที่ซื้อเพิ่มได้ (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท)

1. อัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติม

 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
500,000 บาท ขึ้นไป เต็มทุนประกันภัย 
สูงสุดไม่เกิน 30,000,000บาท
-
 • ภัยจากการระเบิด
 • ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)
 • ภัยการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ
 • ภัยอากาศยาน
 • ภัยลมพายุ
 • แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
 • ภัยจากควัน
 • ภัยลูกเห็บ
 • ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย 500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย ทุกๆความคุ้มครอง 50,000 บาท จ่ายเพิ่ม 250 บาท
 • ภัยน้ำท่วม
20,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย 100,000 บาท (ยกเว้น พื้นที่น้ำท่วม*) ทุกๆความคุ้มครอง 10,000 บาท จ่ายเพิ่ม 100 บาท
 • การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย เต็มทุนประกันภัย  สูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทุกๆความคุ้มครอง 100,000 บาท จ่ายเพิ่ม 25 บาท

2. การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้  (สาเหตุจากข้อ 1)

 • ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปอันสืบเนื่องมาจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายจากภัยที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1
ไม่เกิน 10% ของค่าสินไหมทดแทน - -

3. โจรกรรม

 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่เสียหาย จากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
100,000 บาทต่อครั้งและ1,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 500,000 บาทต่อครั้งและ1,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทุกๆความคุ้มครอง 50,000 บาท จ่ายเพิ่ม 250 บาท

4. จำนวน 1 คน

 • เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย ในสถานที่เอาประกันภัยจากสาเหตุข้อ 1 และ 3
100,000 บาท - -

5. การประกันภัยเงิน

 • ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำการจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย
200,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 500,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทุกๆความคุ้มครอง 50,000 จ่ายเพิ่ม 250 บาท

6. กระจก

 • ความเสียหายของกระจก รวมถึงกรอบและสิ่งตกแต่งบนกระจก จากการแตกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก (ไม่รวมกระจกตู้โชว์ หรือ ชั้นวางของ)
100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 500,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทุกๆความคุ้มครอง 50,000 จ่ายเพิ่ม 250 บาท

7. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (ในสถานที่เอาประกันภัย)

 • ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือความบกพร่องของสถานที่ประกอบการ ทำให้บุคคลภายนอกได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
500,000 บาทต่อครั้งและ1,500,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย 5,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ทุกๆความคุ้มครอง 100,000 บาท จ่ายเพิ่ม 200 บาท

8. เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ

 • ค่าค้ำยัน รื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย
10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ 
ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
-
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ 
ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
 • ค่าวิชาชีพ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ
10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ 
ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
 • ทรัพย์สินส่วนบุคคล (คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้เอาประกันภัยซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคารที่เอาประกันภัย)
5,000 บาทต่อคน  100,000 บาทต่อครั้งและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกัน

* พื้นที่น้ำท่วม หมายถึง 1) สถานที่เอาประกันภัยที่ตั้งอยู่ใน จ.อยุธยา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2) สถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมปี 2011  3) สถานที่เอาประกันภัยที่เคยมีประวัติความเสียหายจากภัยน้ำท่วมย้อนหลัง 5 ป

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เท่านั้น
 2. สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในเขตอันตราย ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท)  ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
ร้านค้าและเสริมสวย ธุรกิจบริการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

500,000

2,379.68 2,213.83 2,352.93

1,000,000

3,065.55 2,913.61 3,038.80

1,500,000

3,967.56 3,615.53 3,940.81

2,000,000

4,870.64 4,315.31 4,843.89

2,500,000

5,771.58 5,015.09 5,744.83

3,000,000

6,673.59 5,715.94 6,646.84

3,500,000

7,575.60 6,414.65 7,548.85

4,000,000

8,477.61 7,116.57 8,450.86

4,500,000

9,379.62 7,817.42 9,352.87

5,000,000

10,281.63 8,516.13 10,254.88

5,500,000

12,301.79 9,216.98 11,764.65

6,000,000

13,294.75 9,915.69 12,622.79

6,500,000

14,286.64 10,617.61 13,479.86

7,000,000

15,278.53 11,318.46 14,394.71

7,500,000

16,197.66 12,017.17 15,311.70

8,000,000

17,106.09 12,718.02 16,226.55

8,500,000

18,089.42 13,417.80 17,142.47

9,000,000

18,985.01 14,118.65 17,912.87

9,500,000

19,964.06 14,819.50 18,821.30

10,000,000

20,942.04 15,519.28 19,729.73
หมายเหตุ:

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

SME Lists

'แผน SME Easy นี้แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 • ร้านค้าและเสริมสวย
 • ธุรกิจบริการ
 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่ม SME ประเภทธุรกิจ

ร้านค้าและเสริมสวย

ร้านขาย-ให้เช่าซีดี/ ดีวีดี
ร้านขายดอกไม้สดและเทียม
ร้านขายกล้องถ่ายรูป
ร้านขายเครื่องจักรกล
ร้านซุปเปอร์มาเก็ตขนาดเล็ก/มินิมาร์ททั่วไป 
ร้านขายของชำร่วย
ร้านขายเครื่องชั่ง
ร้านขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ร้านขายเครื่องดนตรี
ร้านขายแบตเตอรี่รถยนต์ 
ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ยกเว้นขายไม้)
ร้านขายเครื่องทำน้ำแข็ง
ร้านขายของเด็กเล่น
ร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์ 
ร้านขายเครื่องใช้พลาสติก 
ร้านขายเครื่องหนัง รองเท้า 
ร้านขายโคมไฟประดับบ้าน
ร้านขายผักและผลไม้ 
ร้านขายเสื้อผ้า 
ร้ายขายหนังสือ/หนังสือพิมพ์ 
ร้านขายยา 
ร้านค้าปลีก 
ร้านขายแว่นตา 
ร้านขายกระเป๋าถือ/กระเป๋าเดินทาง 
ร้านขายอาหารสัตว์ 
ร้านขายอาหารสดและอาหารแช่แข็ง 
ร้านขายคอมพิวเตอร์
ร้านขายเกมส์
ร้านขายนาฬิกา 
ร้านขายเครื่องมืออุปกรณ์โลหะภัณฑ์ 
ร้านขายจักรยาน/จักรยานยนต์ 
ร้านขายสังฆภัณฑ์ 
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา 
ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน 
ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า 
ร้านถ่ายเอกสาร 
ร้านเสริมสวย/ตัดผม 
ร้านทำเล็บ
สปา/ ร้านนวดแผนโบราณ 
โรงรับจำนำ 
ร้านซ่อมและซ่อมแซมเสื้อผ้า 
บริการล้างรถ
ร้านซักรีดหรือซักแห้ง 
โรงแรม 
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ร้านถ่ายรูป/สตูดิโอถ่ายภาพ 

ธุรกิจบริการ

คลินิกเวชกรรม
คลินิกทันตกรรม 
คลินิกเสริมความงาม 
คลินิกรักษาสัตว์
อพาร์ทเม้นท์/หอพัก/บ้านเช่า 
โรงเรียน สถานศึกษา 
สถาบันกวดวิชา
สถาบันสอบดนตรี ศิลปะ ภาษา 
สถาบันสอนกีฬา 
บ้านพักตากอากาศ 
สมาคมหรือสโมสร (ไม่รวมถึงไนต์คลับหรือคาบาเรท) 
สำนักงานทั่วไป 
สำนักงานบัญชี 
สำนักงานทนายความ 
สำนักงานจัดหางาน 
สำนักงานตัวแทน/นายหน้า 
สำนักงานขายตั๋ว 
สำนักงานแปลเอกสารหรือบริการล่าม 
สำนักงานรับทำโฆษณา 
สำนักงานรับออกแบบบ้าน/อาคาร/ตกแต่งภายใน 
มูลนิธิ 
สถานรับเลี้ยงเด็ก 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ร้านอาหาร
ร้านขายเครื่องดื่ม 
ร้านกาแฟ/ร้านเบเกอรี่ 
ร้านไอศครีม 
ร้านขายขนมหวาน
รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์