ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย   อันเกิดจากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง ในขณะปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัยนั้น 

คุณสมบัติหลัก

ให้ความคุ้มครองวงเงินความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย และเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการของผู้เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

แผนความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นสำคัญ
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงงาน โรงเรียน สมาคม เจ้าของอาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ  ที่ต้องการความคุ้มครองจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของผู้ถือกรมธรรม์เอง  ซึ่งการประกันภัยนี้จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้ถือกรมธรรม์ สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยของร่างกาย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์