ประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์

ประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย โดยมีสาเหตุจากการชำรุดในสินค้า หรือสภาพที่เป็นอันตรายของสินค้าใด ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นด้วย ซึ่งเกิดขึ้นภายในขอบเขตที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้

คุณสมบัติหลัก

  • ให้ความคุ้มครองวงเงินความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

แผนความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นสำคัญ
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออก ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายสินค้า ที่ต้องการซื้อประกันภัยให้คุ้มครองกรณีที่สินค้าของตนอาจเข้าข่ายสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และส่งผลให้เกิดความเสียหายทางร่างกายหรือทรัพย์สินต่อผู้อุปโภค/บริโภคสินค้านั้น
  • ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและการชดใช้ที่สมควร เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือประสบความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกคน
  • ในส่วนของการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ผู้บริโภคต่างประเทศมีความมั่นใจในการใช้สินค้าไทยมากขึ้น ลดโอกาสที่จะถูกกีดกันทางการค้าลง ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึ้นด้วย
รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์