การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis) สำหรับ 
    • ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
    • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
    • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
  • และรวมถึงการล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัยหรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะไม่เป็นการปลดเปลื้องบริษัทจากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

คุณสมบัติหลัก

ให้ความคุ้มครองวงเงินความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

แผนความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นสำคัญ
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเนื่องจากสินค้าของตนเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือประมาทก็ตาม ใช้หลักความรับผิดแบบเคร่งครัดมาใช้ (Strict Liability)  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (Product Liability Law)
รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์