ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายของนายจ้าง

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายของนายจ้าง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายของนายจ้าง จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของนายจ้างตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่นายจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายโดยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานตามทางการที่จ้างของนายจ้าง อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควรของนายจ้าง  จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุ

คุณสมบัติหลัก

  • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของนายจ้างที่เกิดจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตโดยลูกจ้าง

แผนความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นสำคัญ
  • เหมาะสำหรับนายจ้างที่ต้องการซื้อประภัยเพื่อคุ้มครองนายจ้างต่อการสูญเสียทรัพย์สิน หรือได้รับความเสียหายจากการกระทำทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง เช่นยักยอก ฉ้อฉล ฉ้อโกง ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร โดยมีเจตนาทุจริต ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์