ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานสำหรับกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานสำหรับกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานสำหรับกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับหมู่คณะ

แผนประกันภัยนี้ที่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทหรือห้างร้านที่ประกอบธุรกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยแบบประหยัด แต่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงครอบครัว ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง พักผ่อนอยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดๆ ก็ตาม

คุณสมบัติหลัก

 • คุ้มครองธุรกิจของท่านจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ วงเงินสูงถึง 50 ล้านบาท
 • รับกรมธรรม์ทันที หลังชำระเบี้ย
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 6 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองภัยน้ำท่วม สูงสุด 200,000 บาท
 • คุ้มครองภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ เต็มทุนประกันภัย
 • มีค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ
 • มีเงินทดแทนการสูญเสียรายได้
 • คุ้มครองกรณีทรัพย์สินถูกโจรกรรม
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสถานที่เอาประกันภัย

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
อ.บ. 1 (รวมค่ารักษาพยาบาล)
ผลประโยชน์   จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร  100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
จลาจลและนัดหยุดงาน 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
บัตรสบายดี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี มี มี

ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบัตรสบายดี  เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ 5,000 บาทขึ้นไป  และต้องเลือกแผนที่มีทุนประกันภัยต่อคนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 

อ.บ. 2 (รวมค่ารักษาพยาบาล)
ผลประโยชน์   จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร  100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
จลาจลและนัดหยุดงาน 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
บัตรสบายดี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี มี มี

ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบัตรสบายดี  เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ 5,000 บาทขึ้นไป  และต้องเลือกแผนที่มีทุนประกันภัยต่อคนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

เบี้ยประกันภัย
ระดับพนักงาน อบ.1
ระดับพนักงาน อบ.1 เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (บาท) 
พนักงานทำงานในสำนักงาน 340 550 750 950 1,150 1,390 1,590 1,750 1,950 2,190
พนักงานทำงานนอกสำนักงาน 580 930 1,200 1,500 1,850 2,150 2,450 2,750 3,000 3,400
พนักงานที่ทำงานกับเครื่องจักรกล 760 1,200 1,620 2,100 2,490 2,850 3,220 3,590 4,100 4,400

ผค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ หมายความถึง เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี X จำนวนคน + อากรแสตมป์ (20 บาท) 

ระดับพนักงาน อบ.2
ระดับพนักงาน อบ.2 เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (บาท) 
พนักงานทำงานในสำนักงาน 380 630 880 1,120 1,350 1,620 1,850 2,050 2,290 2,1550
พนักงานทำงานนอกสำนักงาน 650 1,10 1,510 1,880 2,290 2,540 2,890 3,290 3,650 4,100
พนักงานที่ทำงานกับเครื่องจักรกล 870 1,450 1,990 2,550 3,000 3,500 4,120 4,450 4,750 5,450

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ หมายความถึง เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี X จำนวนคน + อากรแสตมป์ (20 บาท)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. พนักงานประจำในบริษัทหรือห้างร้านที่ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 16-65 ปี และสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ปี
 2. คู่สมรส ภรรยาหรือสามีของพนักงานที่มีอายุอยู่ระหว่าง 18-65 ปี และสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ปี
 3. บุตรหรือธิดาของพนักงานที่มีอายุอยู่ระหว่าง 1-21 ปี (เลือกซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท)

ระดับพนักงานแบ่งเป็นดังนี้ 

 1. พนักงานประจำสำนักงาน หมายถึง พนักงานระดับบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก พนักงานฝ่ายธุรการและบัญชีการเงิน
 2. พนักงานที่ทำงานนอกสำนักงาน หมายถึง พนักงานขายนอกสถานที่ พนักงานที่ต้องออกไปติดต่อลูกค้าข้างนอกเป็นประจำ พนักงานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วิศวกรประจำโรงงาน และคนงานทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานอยู่กับเครื่องจักรกล
 3. พนักงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรกล หมายถึง คนงานทั่วไปที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรกลทั้งในและนอกสำนักงาน

หมายเหตุ :

อาชีพที่ไม่รับประกันภัย เช่น ค้าขายในตลาด หาบเร่ แผงลอย กรรมกร คนงานก่อสร้าง บุคลากรของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล นักร้อง นักแสดง นักดนตรี นักข่าว นักการเมือง พนักงานทำความสะอาดกระจกนอกอาคารสูง การทำงานนอกชายฝั่งทะเล ชาวประมง กลาสีเรือ (หมายถึง ลูกเรือ หรือสมาชิกที่มีหน้าที่ในเรือ ตั้งแต่ผู้บังคับเรือจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่างสุด) นักประดาน้ำ ครูสอนดำน้ำ นักกีฬาอาชีพ นักแข่งความเร็วทุกประเภท พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน ผู้ช่วยนักบิน พนักงานในบ่อนการพนันหรือคาสิโน พนักงานหรือคนงานเหมืองแร่ คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทหาร ตำรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรืออาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี โทร: 0 2007 9067

จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.),

วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)

(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ผลิตภัณฑ์