PA ห่วงใย (ผู้สูงวัย - ค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ)

PA ห่วงใย (ผู้สูงวัย - ค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย ประกันPA ผู้สูงอายุ PA ห่วงใย

 • ประกันภัยอุบัติเหตุที่คัดสรรสำหรับผู้สูงวัย ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน การถูกทำร้าย และการฆาตกรรม พร้อมทั้งค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ
 • ใหคุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

คุณสมบัติหลัก

 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ ที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี
 • ต่ออายุได้ถึง 99 ปี
 • มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 20,000 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท
 • มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 20,000 บาท
 • มีค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุสูงสุด 20,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ห่วงใย 1 ห่วงใย 2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

300,000 500,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

100,000 200,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

10,000 20,000
3. ค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ  รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

10,000 20,000
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (รายปี) ห่วงใย 1 ห่วงใย 2
  1,555 2,555
หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

เงื่อนไขการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ตั้งแต่ 1-75 ปีบริบูรณ์
 2. ขั้นอาชีพ 1-2
 3. มีบัตรสบายดี  ไม่ต้องสำรองจ่าย
อาชีพที่ไม่รับประกันภัย

ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  เช่น  คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม , ช่างยนต์ , ช่างก่อสร้าง , พนักงานในเหมือง , กรรมกร , ชาวประมง , คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน , พนักงานทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง , พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง , นักแข่งรถ , นักร้อง , นักแสดง , นักกีฬา , คนขับรถรับจ้าง , นักข่าว , พนักงานรักษาความปลอดภัย , นักการเมือง , คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง , อาสาสมัคร , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน , คนขับรถแท็กซี่ , รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก  คนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ  ผู้มีอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงอันตราย

ดูทั้งหมด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์