PA เอ็กซ์ตร้า - รายครอบครัว

PA เอ็กซ์ตร้า - รายครอบครัว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกัน PA เอ็กซ์ตร้า ประกันอุบัติเหตุ ครอบครัว

 • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้าย หรือ ฆาตกรรม
 • ให้ความคุ้มครองทั้งตัวคุณและครอบครัวจากอุบัติเหตุที่คาดการณ์ไม่ได้ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

คุณสมบัติหลัก

 • เหมาะสำหรับคนทั่วไป และสมาชิกในครอบครัว
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงถึง 150,000 บาท
 • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันในปีต่ออายุ กรณีไม่มีเคลม
 • รับความคุ้มครองฟรีสำหรับบุตร 2 คน
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 2,650 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 150,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นเงินสูงสุด 120,000 บาท
 • ให้คุ้มครองค่าปลงศพจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตร ผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตร ผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตร ผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตร
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

อุบัติเหตุทั่วไป

200,000 100,000 50,000 300,000 150,000 50,000 500,000 250,000 50,000 1,000,000 500,000 50,000

การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

200,000 100,000 50,000 300,000 150,000 50,000 500,000 250,000 50,000 1,000,000 500,000 50,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000 50,000 50,000 150,000 75,000 50,000 250,000 125,000 50,000 500,000 250,000 50,000

อุบัติเหตุสาธารณะ

200,000 100,000 50,000 300,000 150,000 50,000 500,000 250,000 50,000 1,000,000 500,000 50,000
2. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน)

เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน)

120,000 60,000 - 120,000 60,000 - 120,000 60,000 - 120,000 60,000 -
3. ค่าปลงศพจากอุบัติเหต

ค่าปลงศพจากอุบัติเหต

20,000 10,000 5,000 30,000 15,000 5,000 50,000 25,000 5,000 50,000 25,000 5,000
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

30,000 15,000 5,000 45,000 22,500 5,000 75,000 37,500 5,000 150,000 75,000 5,000
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (รายปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

ชั้นอาชีพ 1-2

2,650 3,400 5,000 8,400
หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

เงื่อนไขการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ตั้งแต่ 20 ปี - 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ) และมีขั้นอาชีพ 1-2
 2. ส่วนลดประวัติดี (No Claim Bonus) เริ่มต้นที่ 10% , 15% , 20% คำนวณส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยปีแรก
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ  พิการ  บกพร่อง  หรือทุพพลภาพ
 5. คุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน  อายุตั้งแต่ 1-23 ปีบริบูรณ์
อาชีพที่ไม่รับประกันภัย

ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  เช่น  คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม , ช่างยนต์ , ช่างก่อสร้าง , พนักงานในเหมือง , กรรมกร , ชาวประมง , คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน , พนักงานทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง , พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง , นักแข่งรถ , นักร้อง , นักแสดง , นักกีฬา , คนขับรถรับจ้าง , นักข่าว , พนักงานรักษาความปลอดภัย , นักการเมือง , คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง , อาสาสมัคร , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน , คนขับรถแท็กซี่ , รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก  คนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ  ผู้มีอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงอันตราย

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์