ประกันเดินทางภายในประเทศ (Trip Easy Plus)

ประกันเดินทางภายในประเทศ (Trip Easy Plus)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันเดินทางในประเทศ ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ

 • แผนประกันภัยการเดินทาง Trip Easy Plus จะทำให้คุณท่องเที่ยวอย่างสบายใจตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกังวลด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการตลอดการเดินทางภายในประเทศ

คุณสมบัติหลัก

 • อายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
 • ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 180 บาท
 • คุ้มครองอาณาเขตประเทศไทย
 • ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท

Plan highlights

 • คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้าสูงสุด 18,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคอาหารเป็นพิษ หรือลำไส้อักเสบเฉียบพลันสูงสุด 30,000 บาท
 • กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในประเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 25,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
Personal Care

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

         

อายุ 1 - 75 ปี

200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000

อายุ 76- 80 ปี

100,000 150,000 250,000 500,000 1,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริงสูงสุด)

         

อายุ 1 - 75 ปี

20,000 30,000 50,000 100,000 200,000

อายุ 76- 80 ปี

10,000 15,000 25,000 50,000 100,000

3. ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคอาหารเป็นพิษ หรือลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (จ่ายตามจริงสูงสุด)

10,000 10,000 20,000 30,000 30,000

4. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (จ่ายตามจริงสูงสุด)

20,000 50,000 100,000 500,000 500,000

5. การส่งศพกลับที่อยู่อาศัย (จ่ายตามจริงสูงสุด)

20,000 50,000 100,000 500,000 500,000

6. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (จ่ายตามจริงสูงสุด)

100,000 300,000 500,000 1,000,000 1,000,000

7. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 30 วัน (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

0 200 บาทต่อวัน
สูงสุด 6,000 บาท
300 บาทต่อวัน
สูงสุด 9,000 บาท
400 บาทต่อวัน 
สูงสุด 12,000 บาท
400 บาทต่อวัน 
สูงสุด 12,000 บาท
Personal Belonging

8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางและ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ  (จ่ายคืนตามจริง สูงสุดไม่เกินทุน)
 - ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท

2,000 บาทต่อชิ้น
สูงสุด 10,000 บาท
2,000 บาทต่อชิ้น
สูงสุด 10,000 บาท
3,000 บาทต่อชิ้น
สูงสุด 15,000 บาท
5,000 บาทต่อชิ้น
สูงสุด 25,000 บาท
5,000 บาทต่อชิ้น
สูงสุด 25,000 บาท

9. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า  (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์) (จ่ายตามจริงสูงสุด)

0 3,000 3,000 3,000 3,000

10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จ่ายทุกๆ  4 ชั่วโมงที่ล่าช้า สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย)

0 0 0 2,000 บาททุกๆ 4ชม. สูงสุด 10,000 บาท  2,000 บาททุกๆ 4ชม. สูงสุด 10,000 บาท
Flight Benefit

11. ผลประโยชน์สำหรับตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง   (จ่ายคืนตามจริงสูงสุด)

0 5,000 10,000 10,000 10,000

12. การล่าช้าของเที่ยวบิน
(จ่ายทุกๆ  4 ชั่วโมงที่ล่าช้า สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย)

0 1,000 บาททุกๆ 4ชม. สูงสุด 6,000 บาท 2,000 บาททุกๆ 4ชม. สูงสุด 12,000 บาท 3,000 บาททุกๆ 4ชม. สูงสุด 18,000 บาท 3,000 บาททุกๆ 4ชม. สูงสุด 18,000 บาท

13. การลดจำนวนวันเดินทาง (จ่ายคืนตามจริงสูงสุด)

0 0 0 0 10,000

14. การจี้เครื่องบิน

0 0 0 0 20,000
เงื่อนไขการรับประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 2. รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 4. คุ้มครองเฉพาะอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
หมายเหตุ:

รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อยกเว้นสำคัญ
ข้อยกเว้นสำคัญ
 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 3. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามการเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 4. ขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ รวมถึงการไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

* ข้อยกเว้นอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย (วัน) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1 - 3 180 200 230 270 300
4 - 5 200 250 290 350 420
6 - 7

230

290

350

450 580
8 - 10    
11 - 14 250 320 500
15 - 21 280 450 620
22 - 31 400 625 900

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยการเดินทาง ผลิตภัณฑ์