ประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

1.

รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม โปรดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้:

 • กรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับ 
 • ใบกำกับสินค้า
 • ใบบรรจุหีบห่อ
 • ใบตราส่งตัวจริง (Bill of Lading, Air Waybill) หรือสัญญาการรับขนส่งสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใบรับส่งสินค้าที่ปลายทางที่มีหมายเหตุของความเสียหาย
 • ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย 
 • เอกสารหลักฐาน ที่แสดงถึงจำนวนและสภาพของความเสียหายหรือสูญหาย
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น
2.

กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารอื่นๆ นำส่งให้กับบริษัทฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยการขนส่ง | ขนาดไฟล์ 337 Kb |

 

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่ 

  ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และการขนส่ง
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   
 2. หรือท่านสามารถแสกนเอกสารและส่งอีเมล์ หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :
Infographic
Marine Claims Infographic (TH)
ขั้นตอนการพิจารณาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมประกันภัยไม่เกิน 30 วัน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัทฯ

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ: แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

“ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566”

ข้อสังเกต

ติดต่อเรา

ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี (24 ชั่วโมง): 1259

ติดต่อฝ่ายสินไหมประกันภัยการขนส่ง  
อีเมล์: คลิกที่นี่
แฟกซ์: +66 2319 1441