ประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

1.

รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม โปรดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้:

 • กรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับ 
 • ใบกำกับสินค้า
 • ใบบรรจุหีบห่อ
 • ใบตราส่งตัวจริง (Bill of Lading, Air Waybill) หรือสัญญาการรับขนส่งสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใบรับส่งสินค้าที่ปลายทางที่มีหมายเหตุของความเสียหาย
 • ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย 
 • เอกสารหลักฐาน ที่แสดงถึงจำนวนและสภาพของความเสียหายหรือสูญหาย
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น
2.

กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารอื่นๆ นำส่งให้กับบริษัทฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยการขนส่ง

 

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่ 

  ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และการขนส่ง
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   
 2. หรือท่านสามารถแสกนเอกสารและส่งอีเมล์ หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :
Marine Insurance Infographic
Marine Claims Infographic (TH)
ขั้นตอนการพิจารณาและการชดใช้ค่าสินไหมตามประกาศ คปภ (มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2559)

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมประกันภัยไม่เกิน 30 วัน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัทฯ

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ: แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ข้อสังเกต

ติดต่อเรา

ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี (24 ชั่วโมง): 1259

ติดต่อฝ่ายสินไหมประกันภัยการขนส่ง  
อีเมล์: คลิกที่นี่
แฟกซ์: +66 2319 1441