ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายเที่ยว
ประกันเดินทางรายเที่ยว

  • เบี้ยเริ่มต้น 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
  • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
  • คุ้มครองอายุ 1 - 75 ปี
ประกันภัยการเดินทาง - เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
ประกันเดินทางรายเที่ยว

  • เบี้ยเริ่มต้น 4,700 บาท
  • คุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ สูงสุด 5,500,000 บาท
  • คุ้มครองอายุ 13 - 50 ปี