แผนประกันอัคคีภัย

* กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง
ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย

บริษัทไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ล้วน
สถานที่เอาประกันภัยใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

 บาท
 บาท

หมายเหตุ :
- กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นแบบตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่
- จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท