บริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์


บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)


ท่านสามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้ทุกประเภทกรมธรรม์

คู่มือการใช้งาน

กรุณาระบุ
ตามที่ระบุในกรมธรรม์
 
เลขกรมธรรม์
รูปแบบ ตัวเลข 8 หลัก
 
 
 
  Refresh  
 

ข้อมูลกรมธรรม์

 เลขกรมธรรม์
 ประเภทกรมธรรม์
 ชื่อผู้เอาประกันภัย
 วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
วันที่เริ่มคุ้มครอง วันสิ้นสุดคุ้มครอง วันที่ยกเลิก