PA เอ็กซ์ตร้า - เอ็กเซ็กคิวทีฟ

PA เอ็กซ์ตร้า - เอ็กเซ็กคิวทีฟ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกัน PA เอ็กเซ็กคิวทีฟ ประกันอุบัติเหตุ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ

 • เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร , ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ จากกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้าย หรือ ฆาตกรรม
 • ให้ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่คาดการณ์ไม่ได้ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

คุณสมบัติหลัก

 • เหมาะสำหรับบุคคทั่วไป , ผู้บริหารองค์กร , ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ
 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท
 • มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงถึง 150,000 บาท
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 7,200 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 150,000 บาท
 • ให้เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวมเป็นเงินสูงสุด 180,000 บาท
 • ให้เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดวันละ 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 30 วันต่ออุบัติเหตุ
 • ให้คุ้มครองค่าปลงศพจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

อุบัติเหตุทั่วไป

2,000,000 3,000,000 5,000,000 8,000,000 10,000,000

การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

อุบัติเหตุสาธารณะ

3,000,000 4,000,000 6,000,000 9,000,000 11,000,000
2. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เดือนละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน)

เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เดือนละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน)

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
3. ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ

ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
4. ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

1,000
ต่อวัน
1,000
ต่อวัน
1,000
ต่อวัน
1,000
ต่อวัน
1,000
ต่อวัน
5. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (รายปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

ชั้นอาชีพ 1-2

7,200 9,000 12,000 16,200 19,000
หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

เงื่อนไขการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ตั้งแต่ 25-60 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ  พิการ  บกพร่อง  หรือทุพพลภาพ
 5. ขั้นอาชีพ 1-2
 6. ทุนประกันตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป  ต้องกรอกแบบสอบถามสำหรับวงเงินเอาประกัน
อาชีพที่ไม่รับประกันภัย

ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  เช่น  คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม , ช่างยนต์ , ช่างก่อสร้าง , พนักงานในเหมือง , กรรมกร , ชาวประมง , คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน , พนักงานทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง , พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง , นักแข่งรถ , นักร้อง , นักแสดง , นักกีฬา , คนขับรถรับจ้าง , นักข่าว , พนักงานรักษาความปลอดภัย , นักการเมือง , คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง , อาสาสมัคร , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน , คนขับรถแท็กซี่ , รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก  คนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ  ผู้มีอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงอันตราย

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์