ประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1 โครงการ Insurance Regulatory Sandbox เป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ได้มีแนวคิดโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และคำนวณเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย  ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าเบี้ยประกันได้จาก application บนมือถือ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมการใช้รถ ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการคิดค่าเบี้ยประกันภัยได้ เพื่อเป็นการควบคุมค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือนได้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติหลัก

 • *เบี้ยประกันภัยรายเดือนคิดเบี้ยจากการขับขี่จริงตามระยะทาง, ความเร็วเฉลี่ย, ความเร็วสูงสุด, ระยะเวลาที่ขับ, ช่วงเวลาที่ขับ, พื้นที่ ที่ขับขี่
 • คิดเบี้ยรายวัน จ่ายเบี้ยรายเดือน
 • เช็คข้อมูลการขับขี่และเบี้ยได้จากแอปพลิเคชั่น ”ประกันขับดี”
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ไม่ต้องห่วงเรื่องเปิดปิด

* เบี้ยประกันจากการขับขี่นั้นเป็นเบี้ยส่วนเพิ่มจากเบี้ยประกันพื้นฐาน กรุณาศึกษารายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ

พิเศษ!

 • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง, สารหล่อลื่น, สารหล่อเย็นของระบบแอร์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
รถยนต์คันเอาประกันภัย  
ความเสียหายต่อรถยนต์
ความเสียหายส่วนแรก (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)
วงเงินตามที่ระบุในหน้าตาราง (ยกเว้นกรณีชนกับยานพาหนะทางบก)
รถยนต์สูญหาย
รถยนต์เสียหายจากไฟไหม้
รถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม
ความคุ้มครองเพิ่มเติม  
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันตัวผู้ขับขี่ 

รายละเอียดเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Application “ประกันขับดี” สามารถ download app ได้จาก App Store หรือ Play Store

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 4 ตัน (320)
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น  (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล)
 • ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์
 • ยี่ห้อรถยนต์ที่รับประกัน ตามระบุในแผนประกัน
 • ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา, โครงเหล็ก, ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุก หรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด
 • อายุรถยนต์ ซ่อมห้างไม่เกิน 5 ปี / ซ่อมอู่ประกัน ไม่เกิน 12 ปี
 • คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท รวมในทุนประกันภัย
 • ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
 • ไม่ขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้าย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน ภายหลังการตรวจสภาพรถ

 

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์