ประกันภัยทรัพย์สิน

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

1.

รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม โปรดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้: 

 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้เอาประกันภัย
 • ทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
 • หลักฐาน / ใบเสร็จ แสดงที่มา และ / หรือ ราคาทรัพย์สินที่เสียหาย, ใบเสร็จค่าซ่อม / ใบประเมินค่าซ่อม / เปลี่ยนใหม่
 • ภาพถ่ายแสดงความเสียหาย

เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ในกรณีที่ต้องมีการแจ้งความ)
 • สำเนาจดหมายเรียกร้องความเสียหายจากผู้กระทำความเสียหายโดยตรง (ถ้ามี)
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยชนิดอื่นที่คุ้มครอง (ถ้ามี
 • รายงานความเห็นของวิศวกร หรือ ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
 • เอกสารประกอบอื่นๆ อาทิ รายงานจาก ร.ป.ภ.
2.

กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารอื่นๆ นำส่งให้กับบริษัทฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยทรัพย์สิส | ขนาดไฟล์ 325 Kb |

 

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่ 

  ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และการขนส่ง 
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   
 2. หรือท่านสามารถแสกนเอกสารและส่งอีเมล์ หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :
Property Insurance Infographic
Property Insurance Claims form
ขั้นตอนการพิจารณาและการชดใช้ค่าสินไหมตามประกาศ คปภ (มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2559)

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมประกันภัยไม่เกิน 30 วัน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัทฯ

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ: แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อเรา

ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี (24 ชั่วโมง): 1259

ติดต่อฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน 
อีเมล์: คลิกที่นี่
แฟกซ์: +66 2319 1441