ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

•ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
•คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท
•เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท พร้อมทุนประกันสูงถึง 1,500,000 ล้านบาท
•เดินทางไปกลุ่มเชงเก้น เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 255 บาท
•คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน

ซื้อเลย
ประกันเดินทางภายในประเทศ

ประกันเดินทางภายในประเทศ

•อายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
•ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 180 บาท
•คุ้มครองอาณาเขตประเทศไทย
•ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท

ซื้อเลย
ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

•เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 13-50 ปี และกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
•คุ้มครองสูงสุด 2 ปี
•เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 4,700 บาท
•ให้คุ้มครองการชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน

ซื้อเลย
ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

• เบี้ยเริ่มต้น 6000 บาท
• คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
• เก๋ง กะบะ ราคาเดียว
• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชม.

ซื้อเลย
ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง

•อายุ 1-54 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์
•มีผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา
•มีผลประโยชน์ชดเชยการตรวจวินิจฉัยซ้ำ

ซื้อเลย
ประกันภัยโรคสุดฮิต

ประกันภัยโรคสุดฮิต

•เบี้ยเริ่มต้น 299 บาท
•แผนฮอตฮิตคุ้มครองโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก
•รับเงินชดเชยรายได้สูงสุด 30 วันจากโรคฮิตและอุบัติเหตุ
•ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากโรคยอดฮิต ทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
•สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงสุขภาพ รับทุกอาชีพ

ซื้อเลย
ประกันภัยที่อยู่อาศัย

ประกันภัยที่อยู่อาศัย

•คุ้มครองทรัพย์สินภายในห้องตามความเสียหายที่แท้จริง
•คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
•คุ้มครองภัยเนื่องจากน้ำ เครื่องไฟฟ้า โจรกรรม และอื่นๆ
•คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

ซื้อเลย