ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายเที่ยว
ประกันเดินทางรายเที่ยว

  • เบี้ยเริ่มต้น 190 บาท
  • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
  • คุ้มครองอายุ 1 - 80 ปี
ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายปี
ประกันเดินทางรายปี

  • เบี้ยเริ่มต้น 3,750 บาท
  • ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้
  • คุ้มครองอายุ 15 - 65 ปี
ประกันภัยการเดินทาง - เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
ประกันเดินทางรายเที่ยว

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 13 - 50 ปี
  • ชดเชยการสูญเสียค่าเล่าเรียน
  • คุ้มครองระหว่างเรียนต่อเนื่องสูงสุด 2 ปี