บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ หากท่านมีความประสงค์จะทำประกันภัยบ้านอยู่อาศัย
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า MSIG Contract Center 02 007 9035.