×

“You are being redirected to website of MSIG Insurance (Thailand) PCL.”

“ท่านกำลังเข้าสู่เว็ปไซต์ของ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

เหมาะสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ คุ้มครองอายุ 13-50 ปี เดินทางสูงสุด 2 ปี
กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย
จำกัดการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 120 วัน
24.00 น.
กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย
24.00 น.
กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย

Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan , เนปาล (เฉพาะการไต่หน้าผาและปีนเขา)

แผนประกันภัยของท่าน