FAQs

เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหม (การรักษาพยาบาล)

 • Q: หากเจ็บป่วยหรือไม่สบายในต่างประเทศแล้วเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล  จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่
 • A: สำรองจ่ายทุกกรณี  ยกเว้นเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจ่ายได้  ให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อขอรับคำปรึกษากับศูนย์ให้ความช่วยเหลือ MSIG Assist ที่หมายเลข 02 039 5704
 
 • Q: หากมีความจำเป็นต้องรักษากับแพทย์แผนโบราณเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ  โดยวิธีการใช้ยาสมุนไพรหรือการฝังเข็ม  เป็นต้น  คุ้มครองหรือไม่
 • A: ไม่คุ้มครอง  จะต้องเป็นการรักษาพยาบาลโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น
 
 • Q: ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล  รวมถึงการรักษาเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอกหรือไม่
 • A: คุ้มครอง แต่ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง
 
 • Q: ในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเมื่อมาถึงประเทศไทย  จะสามารถทำการรักษาต่อเนื่องได้หรือไม่
 • A: ได้ หากการรักษาพยาบาลเป็นผลสืบเนื่องจากความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ  แต่จะต้องทำการรักษาภายใน 7 วัน  หลังจากเดินทางกลับประเทศไทย วงเงินคุ้มครองไม่เกินร้อยละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ หรือ ไม่เกิน 21 วันติดต่อกัน 
 
 • Q: หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องแต่ไม่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล  สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก  ได้หรือไม่
 • A: ได้ หากการรักษาพยาบาลเป็นผลสืบเนื่องจากความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่จะต้องทำการรักษาภายใน 7 วัน หลังจากเดินทางกลับประเทศไทย วงเงินคุ้มครองไม่เกินร้อยละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ หรือ ไม่เกิน 21 วันติดต่อกัน
 
 • Q: หากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  มีข้อจำกัดในการเลือกห้องพักหรือไม่
 • A: ไม่มี  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรักษาจากการวินิจฉัยของแพทย์
 
 • Q: หากต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินที่สถานพยาบาลเนื่องจากอาการไส้ติ่งอักเสบ  จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
 • A: ได้ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องสำรองเงินจ่ายและนำเอกสารมาเรียกร้องกับบริษัทในภายหลัง
 
 • Q: หากผู้เดินทางเจ็บป่วยในต่างประเทศ  ซื้อยารับประทานเองได้หรือไม่
 • A: ไม่ได้  นอกจากจะได้รับการตรวจรักษา  มีรายการสั่งยาและใบรับรองการรักษาจากแพทย์
 
 • Q: หากเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวไปต่างประเทศ  สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่
 • A: ไม่ได้  เนื่องจากกรมธรรม์คุ้มครองผู้อาประกันภัยที่เดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินที่เป็นสายการบินพาณิชย์เท่านั้น ซึ่งเครื่องบินส่วนตัวไม่ได้เป็นสายการบินพาณิชย์
 

เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหม (การรักษาพยาบาล กรณีเสียชีวิต)

 • Q: หากผู้เดินทางเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา (เฉพาะกรณีโรคที่เป็นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่โรคประจำตัวและไม่อยู่ในข้อยกเว้น) จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเรื่องใดได้บ้าง
 • A: ค่ารักษาพยาบาลและค่าเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทย
 
 • Q: หากผู้เดินทางเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุที่อยู่ในความคุ้มครอง  แล้วเสียชีวิตภายในเงือนไขของกรมธรรม์  จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเรื่องใดได้บ้าง
 • A: ค่าชดเชยการสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ  ค่ารักษาพยาบาล  และค่าเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทย
 
 • Q: หากผู้เดินทางเสียชีวิตในต่างประเทศจะทำอย่างไร
 • A: ให้ญาติ , บุคคลในครอบครัว , เพื่อนผู้ร่วมเดินทาง ติดต่อ MSIG Assist โดยเร็วที่สุดเพื่อขอรับคำปรึกษาเรื่องการบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินในการเคลื่อนย้าย ส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย 
 

เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหม (กระเป๋าเดินทาง)

 • Q: หากผู้เดินทางทำกระเป๋าเดินทางสูญหายโดยความละเลยหรือความประมาทเลินเล่อในพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ  จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
 • A: ไม่ได้
 
 • Q: หากผู้เดินทางเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว  ปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางเกิดความล่าช้าจากการขนส่งของสายการบินพาณิชย์ในเที่ยวบินกลับ  จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
 • A: ไม่ได้  เพราะอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 

เกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม (ทรัพย์สินส่วนตัว)

 • Q: หากแท็ปเล็ต กล้องถ่ายรูป ที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทางเกิดการสูญหายระหว่างการขนย้ายกระเป๋าของสายการบินพาณิชย์หรือโรงแรม  จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
 • A: คุ้มครอง จะชดเชยไม่เกินชิ้นละหรือคู่ละ 5,000 บาท  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องรับผิดส่วนแรก 1,000 บาท