หน้าแรก / หน้าแรก / ตัวแทนและนายหน้าที่ MSIG
ตัวแทนและนายหน้าที่ MSIG
รายละเอียดการสมัครตัวแทน/นายหน้า MSIG

รายละเอียดสมัครเป็นตัวแทน/นายหน้า

กับ

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยกับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

1.       กรณีต้องการสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ผู้สมัครต้องสอบผ่านความรู้จากสมาคมประกันวินาศภัยและได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยบัตรยังไม่หมดอายุ

2.       กรณีต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้สมัครต้องสอบผ่านความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.)และได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย โดยบัตรยังไม่หมดอายุ

3.       รับเป้าขยายงานให้บริษัทฯ

4.       ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากบริษัทฯ

5.       มีการค้ำประกันการเป็นตัวแทน/นายหน้าโดยให้บุคคลค้ำประกัน เช็คธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (Bank Guarantee) หรือเงินสด โดยมูลค่าค้ำประกันจะขึ้นอยู่กับเป้าขยายงานที่รับไว้กับบริษัทฯ

 

สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทน/ นายหน้าประกันวินาศภัยให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แต่ว่ายังไม่มีใบอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.)  สามารถยื่นเอกสารต่อไปนี้กับบริษัทเพื่อสมัครสอบเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

 

เอกสารสมัครสอบเพื่อขอรับบัตรตัวแทน/ นายหน้า

1.       สำเนาบัตรประชาชน

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน

3.       สำเนาการเปลี่ยนชื่อ/ สกุล (ถ้ามี)

4.       รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

5.       ค่าสมัครสอบ 200 บาท 

หมายเหตุ : หากสอบผ่าน ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตตัวแทน/ นายหน้า 300 บาท พร้อมแนบเอกสารข้างต้นอีก 1 ชุดเพื่อขอรับบัตร (กรณีเป็นตัวแทนจะต้องแนบใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย)

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ต่อไปนี้

รายละเอียดการสมัครสอบขอมีบัตรตัวแทน

รายละเอียดการสมัครสอบขอมีบัตรนายหน้าประเภทบุคคลทั่วไป

รายละเอียดการสมัครสอบขอมีบัตรนายหน้าประเภทนิติบุคคล

 

 

สำหรับท่านที่มีบัตรตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่แล้ว

สามารถยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อขอเปิด Code กับบริษัท

 

เอกสารประกอบการขอเปิด Code สำหรับตัวแทน/ นายหน้าบุคคลธรรมดา

(หลังจากสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าแล้ว)

1.       ใบสมัครตัวแทน/ นายหน้าประกันวินาศภัย

2.       สัญญาตัวแทน/ นายหน้าประกันวินาศภัย

3.       สำเนาบัตรตัวแทน/ นายหน้าประกันวินาศภัย

4.       สำเนาบัตรประชาชน

5.       สำเนาทะเบียนบ้าน

6.       สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

7.       สัญญาค้ำประกัน (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด)

 

เอกสารประกอบการขอเปิด Code ในนามนิติบุคคล

1.       หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ

2.       ภพ. 20

3.       หนังสือรับรองระบุชื่อกรรมการ

4.        สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ

5.       สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

6.       ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย

7.       สัญญานายหน้าประกันวินาศภัย

8.       สัญญาค้ำประกัน (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด)

 

หมายเหตุ  : เอกสารทุกแผ่นต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานประจำสายธุรกิจ

 

แผนกธุรกิจตัวแทน

คุณศศิธร ภัทรานุภาพ

โทร. 02-7888953

E-mail : sasiporn_p@th.msig-asia.com

 

แผนกธุรกิจบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย  

คุณณัชชา  ศิริสถิต      

โทร. (02) 788-8252

E-mail : natcha_s@th.msig-asia.com

 

แผนกพัฒนาธุรกิจใหม่

คุณชลธร ใจเอื้อ                 

โทร. (02) 788-8202                     

E-mail : chonlathorn_j@th.msig-asia.com

 

แผนกธุรกิจสถาบันการเงิน และการตลาด    

คุณน้ำฝน อิ่มโสภณ           

โทร. (02) 788-8222

E-mail : namfon_i@th.msig-asia.com

 

Next steps
For other services related to this product, simply select the options available.